รมช.ศึกษาธิการลงพื้นที่ ครม.สัญจร ติดตามตามนโยบายรัฐบาลที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา วางแผนอุดมศึกษาเร่งผลิตแรงงานด้านระบบราง และอุตสาหกรรมการบิน สามารถตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรม เมื่อเรียนจบแล้วสามารถทำงานได้เลย ทุกคนจะไม่ตกงาน

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์ อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ เดินทางลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 3/2561 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1  พร้อมทั้งเยี่ยมชมนิทรรศการวิชาการ และการแสดงผลงานวิจัยนวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ด้านระบบราง และซ่อมบำรุง ด้านอุตสาหกรรมการบิน ด้านการท่องเที่ยวด้านเกษตร และอาหาร

ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์ อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า “สิ่งที่มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาต้องทำตอนนี้ต้องตอบโจทย์ 3 อย่างให้ได้ คือ 1.ต้องตอบโจทย์ยุทธ์ศาสตร์ชาติโครงการไทยแลนด์ 4.0  ซึ่งเราต้องยกศักยภาพคนไทยให้สามารถแข่งขันได้กับนานาชาติ สร้างคนให้มีศักยภาพและคุณภาพชั้นสูง  2.มหาวิทยาลัยมีหน้าที่ที่จะทำงานวิจัย สร้างองค์ความรู้ใหม่ และต่อยอดไปสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ และ 3.มหาวิทยาลัยต้องผลิตกำลังคนในสาขาที่ประเทศชาติต้องการหรือขาดแคลนให้ได้อย่างรวดเร็ว เช่น ระบบราง หรืออุตสาหกรรมการบินต่างๆ”

“ซึ่งขณะนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานได้เป็นผู้นำในเรื่องระบบราง และได้เปิดหลักสูตรการเรียนการสอนเรื่องระบบราง โดยมีความร่วมมือกับประเทศจีน ส่วนในเรื่องอุตสาหกรรมการบินมหาวิทยาลัยก็ต้องตอบสนองด้านนี้อย่างจริงจัง อย่างน้อยต้องให้นักศึกษาไปเรียนกับภาคเอกชน 50% เพื่อให้ภาคเอกชนได้ร่วมสอนด้วย หรือให้ภาคเอกชนเข้ามาร่วมออกแบบหลักสูตรร่วมกับทางมหาวิทยาลัย และจะต้องมีการประเมินผลไปด้วยกัน ซึ่งเชื่อว่าจะตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรม เมื่อเรียนจบแล้วสามารถทำงานได้เลย ทุกคนจะไม่ตกงาน”