รองศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ ยงสวัสดิกุล หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ได้รับ รางวัล Ajinomoto Award  สำหรับนักวิจัยดีเด่นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร ประจำปี พ.ศ.2560 จาก มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ร่วมกับ สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย ได้รับเงินรางวัล มูลค่า 100,000 บาท พร้อมโล่เกียรติคุณ และ เกียรติบัตร

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ ยงสวัสดิกุล เข้ารับรางวัลเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560 ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ The 19th Food Innovation Asia Conference 2017 (FIAC 2017) ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมนานาชาติ ไบเทค กรุงเทพมหานคร ในการนี้ได้รับเกียรติให้เป็น Keynote Speaker บรรยายงานวิจัยในหัวข้อ Utilization of surimi byproducts as a source of antioxidant peptides. อีกด้วย

สำหรับงานวิจัยที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัล คือ การผลิตเพปไทด์ที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระจากวัสดุเหลือทิ้งจากกระบวนการแปรรูปซูริมิ ซึ่งเป็นการนำเศษวัสดุเหลือทิ้งจากโรงงานแปรรูปเนื้อปลาบด ได้แก่ เศษก้าง หัวปลา และหนังปลา มาผ่านกระบวนการแปรรูปด้วยเทคโนโลยีทางเอนไซม์ ทำให้ได้เพปไทด์ที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ

โดยงานวิจัยนี้ทำให้เกิดการใช้ประโยชน์จากวัตถุดิบอย่างเต็มที่ ลดปริมาณของเสียจากโรงงานแปรรูปอาหาร และยังเกิดผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มที่สามารถพัฒนาเป็นอาหารเพื่อสุขภาพในอนาคต โครงการวิจัยนี้ได้รับเงินทุนสนับสนุนจาก สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก อีกทั้งยังได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชน ทำให้สามารถผลิตนักวิจัยระดับปริญญาเอก และมีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติถึง 3 เรื่อง

รองศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ ยงสวัสดิกุล

รางวัล Ajinomoto Award  ดังกล่าว โดย มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ เป็นรางวัลเพื่อการเชิดชูเกียรตินักวิจัย เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้นักวิจัยพัฒนาผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง และนำผลงานไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารและสังคมไทย เกณฑ์สำคัญในการคัดเลือกคือต้องเป็นผลงานวิจัยที่สร้างฐานความรู้และสามารถนำไปประยุกต์ได้ มีการวิจัยค้นคว้าดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารและสังคมไทย และเป็นที่ยอมรับในวงการที่เกี่ยวข้องกับด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารหรืออุตสาหกรรมอาหาร รวมทั้งเป็นบุคคลที่น่าเคารพนับถือ เป็นแบบอย่างที่ดี มีความซื่อสัตย์ มีคุณธรรม อุทิศตน และมีผลงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารอย่างต่อเนื่อง