“ทีมรักษ์สหกรณ์” โดยการนำของ “ทอง วิริยะจารุ” ชนะเลือกตั้งกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูโคราช แบบยกทีมกวาดไป 18,013 คะแนน ส่วน “กลุ่มอิสระ” นำโดย นายธีรวิทย์ เดือนกลาง ได้ 3,445 คะเเนน ทำให้“ทีมรักษ์สหกรณ์”เข้าไปบริหารเงินกว่า 35,000 ล้านบาท ภายใต้ยุค “สมศักดิ์ จักสาร” ผอ.โรงเรียนวัดสระแก้ว อ.เมือง นครราชสีมาได้รับเลือกตั้งเป็นประธานสหกรณ์คนใหม่

“สมศักดิ์ จักสาร” ผอ.โรงเรียนวัดสระแก้ว อ.เมือง นครราชสีมาได้รับเลือกตั้งเป็นประธานสหกรณ์คนใหม่

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2561 ที่อาคารสุรพัฒน์ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อ.เมืองฯ จ.นครราชสีมา กกต.สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา ได้จัดการเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด  แทนตำแหน่งที่ว่างรวม 8 ตำแหน่ง โดยมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในทุกสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่จ.นครราชสีมา ที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด กว่า 25,000 คน แห่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งอย่างคึกคัก

โดยการเลือกตั้งครั้งนี้ผู้สมัครลงแข่งขัน 2 ทีม ประกอบด้วย “ทีมรักษ์สหกรณ์” โดยการนำของ นายทอง วิริยะจารุ อดีตประธานคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมาซึ่งพึ่งจะหมดวาระลง โดยการเลือกตั้งครั้งนี้นายทองฯไม่สามารถลงสมัครได้เนื่องจากระเบียบกำหนดไว้ว่าห้ามบุคคลใดดำรงตำแหน่งประธานสหกรณ์ฯติดต่อกัน 3 สมัย

ซึ่งครั้งนี้ นายทองฯได้ส่ง นายสมศักดิ์  จักสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสระแก้ว ลงสมัครในตำแหน่งประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา หมายเลข 1 และผู้สมัครตำแหน่งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ทีมรักษ์สหกรณ์ หมายเลข 1-7 ประกอบด้วย นางสาวประมวล แทนขุนทด,นายสนอง  ฝ่ายโชคชัย,นายเกษม  มารครบุรี,นายสุรชัย แย้มกาญจนวัฒน์,นายวีระ โรจน์หิรัญ,นายชูเกียรติ เกษมสุข และนายพงพันธ์ มาแสวง

โดยกลุ่มรักษ์สหกรณ์ได้ชูนโยบายเร่งด่วนคือ การให้บริการสินเชื่อเพื่อชำระหนี้ ชพค.,การแก้ไขปัญหาหนี้สินของสมาชิก,การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้กับสมาชิกที่มีปัญหาและให้บริการสินเชื่อโครงการวางแผนชีวิต 2 จำนวนเงินกู้ไม่เกิน 100,000 บาท

สำหรับทีมที่2 ที่ส่งผู้สมัครคือ “กลุ่มอิสระ” นำโดย นายธีรวิทย์ เดือนกลาง สมัครในตำแหน่งประธานสหกรณ์ฯ ได้หมายเลข 2 และผู้สมัครกรรมการดำเนินการสหกรณ์ หมายเลข 8-12 ประกอบด้วย นายเสน่ห์ สุขนาคินทร์ ,นายสัจธรรม สุขเสนีย์,นายสัมมนา ฉัตรบูรณจรัส,นายสุเทพ จันทีนอกและนายณัฐยศ  วงศ์อนันต์ โดยกลุ่มนี้ชูนโยบายร่วมกันเปลี่ยนแปลงสหกรณ์ให้เป็นสหกรณ์ที่แก้ไขปัญหาหนี้สินให้กับมวลสมาชิกอย่างแท้จริงไม่ใช่เพิ่มหนี้ และเร่งทวงถามเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำนวน 468 ล้าน ที่กลุ่มรักษ์สหกรณ์ นำโดยนายทอง วิริยะจารุ นำไปฝากไว้กับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น แล้วถูกผู้บริหารสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่นโกงไปจนถึงปัจจุบันได้รับมาคืนเพียง

ซึ่งผลการเลือกตั้งปรากฏว่า “กลุ่มรักษ์สหกรณ์” โดยการนำของ นายทอง วิริยะจารุ ได้รับการเลือกตั้งแบบยกทีม โดยนายสมศักดิ์ จักสาร ผอ.โรงเรียนวัดสระแก้ว อ.เมืองนครราชสีมาได้รับเลือกตั้งเป็นประธานสหกรณ์, นางสาวประมวล แทนขุนทด,นายสนอง ฝ่ายโชคชัย, นายเกษม  มารครบุรี, นายสุรชัย แย้มกาญจนวัฒน์, นายวีระ โรจน์หิรัญ, นายชูเกียรติ เกษมสุข และนายพงพันธ์ มาแสวง  ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์  โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี  และมีหน้าที่บริหารเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 35,709 ล้านบาท  ซึ่งปัจจุบันสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด มีสมาชิกอยู่จำนวน 26,361 คน.