“โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย” แถลงความพร้อมจัดการแข่งขัน “คณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 15” ค้นหาเยาวชนผู้มีอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ เพื่อเข้าอบรม และคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าแข่งขันในเวทีระดับนานาชาติ จัดระหว่างวันที่ 5-9 พฤษภาคมนี้

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 ที่อาคารหอประชุม 90 ปี โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย นายบุญเลิศ พ่วงเพ็ชร ผู้อำนวยการโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ในฐานะประธานศูนย์คณิตศาสตร์โอลิมปิก มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากลัยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) เปิดเผยว่า “โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยซึ่งได้รับเกียรติจาก สอวน. ให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 15 (The 15th Thailand Mathematics Olympiad, TMO 2018) ระหว่างวันที่ 5 – 9 พฤษภาคม 2561 ขณะนี้ได้เตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่ในการจัดการแข่งขันดังกล่าว”

“โดยการแข่งขันครั้งนี้จะเป็นเวทีในการค้นหาเยาวชนผู้มีอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ เพื่อเข้าอบรม และคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าแข่งขันในเวทีระดับนานาชาติต่อไป พร้อมกันนี้ยังเป็นโอกาสที่ดีในการเชื่อมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์ และพัฒนาสร้างบุคลากรทางคณิตศาสตร์ซึ่งเป็นที่ขาดแคลนมากในปัจจุบัน”

“โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ในฐานะเจ้าภาพได้เตรียมพร้อมในการจัดการแข่งขันในทุกด้านอย่างสมบูรณ์แล้ว ทั้งในส่วนของที่พัก สถานที่สอบ สถานที่จัดพิธีเปิด พิธีปิด การเตรียมความพร้อมของพี่เลี้ยง การเดินทาง การรักษาความปลอดภัย และการจัดกิจกรรมอื่นๆ ที่นอกเหนือจากการแข่งขันอย่างเช่น การทัศนศึกษาสถานที่สำคัญต่างๆ ภายในจังหวัดนครราชสีมา” ผอ.รร.ราชสีมา กล่าวสรุป