“รพ.สต. นครราชสีมา 6 แห่ง” ร่วมคว้ารางวัลดีเด่นระดับประเทศ รางวัลดีเด่นระดับจังหวัด และรางวัลชื่นชมในความมุ่งมั่นก้าวสู่อสม. 4.0 ในโครงการ “ประกวดการใช้งาน แอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์” ซึ่งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงสาธารณสุขร่วมกันจัดขึ้น เพื่อส่งเสริมให้ รพ.สต.และอสม.นำเทคโนโลยีดิจิทัลไปบูรณาการในการทำงานสาธารณสุขชุมชนเพื่อสอดคล้องกับนโยบายภาครัฐที่ขับเคลื่อนประเทศก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 ส่งผลให้เกิดการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทยอย่างยั่งยืน

นายแพทย์สุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา  กล่าวว่า “จากนโยบายรัฐบาลในการขับเคลื่อนประเทศไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 ด้วยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาเพิ่มศักยภาพในทุกภาคส่วนของประเทศ รวมถึงกระทรวงสาธารณสุขที่สนับสนุนการนำเอาเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยในการทำงานสาธารณสุขโดย “แอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์” จากเอไอเอส ถือเป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสังคมที่จะเข้ามาช่วยส่งเสริมการทำงานสาธารณสุขชมชุมชนได้เป็นอย่างดี”

“อย่างไรก็ดีขอแสดงความยินดีกับรพ.สต.ทั้ง 6 แห่ง  รวมถึงอสม.ทุกท่าน  ที่ได้รับรางวัลจากโครงการ ประกวดการใช้งานแอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์  ซึ่งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของหน่วยบริการสุขภาพ รวมทั้งอสม.ที่ถึงแม้จะอยู่ในจังหวัดและพื้นที่ห่างไกล ก็สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยในการทำงานสาธารณสุขได้เป็นอย่างดี อันส่งผลดีต่อการดูแลสุขภาพประชาชนในชุมชน”

ด้าน นายอุดมศักดิ์ โสมคำ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ ส่วนงานปฏิบัติการภาค –ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส หรือเอไอเอส กล่าวว่า “ในฐานะที่เป็นผู้ให้บริการ Digital Life Service Provider บริษัทฯจึงมุ่งมั่นในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้าไปช่วยขับเคลื่อนประเทศ ภายใต้แนวคิด “Digital For Thais” ในการนำเทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรมใหม่ๆไปส่งมอบให้กับลูกค้าและคนไทย”

“และเพื่อเป็นเครื่องมือในการช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการทำงาน และส่งเสริมคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านสาธารณสุข ด้านเกษตรกรรม ด้านการศึกษา และStart Up และเพื่อร่วมสนับสนุนภาครัฐในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนไทย ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาลในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้าไปยกระดับรากฐานหลักของประเทศ”

“โดยแกนหลักสำคัญอย่างหนึ่งในการพัฒนาประเทศ คืองานสาธารณสุขเพราะการที่ประชาชนมีสุขภาพดีจะช่วยลดภาระ และงบประมาณของภาครัฐในการดูแลสุขภาพของประชาชน ซึ่งช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน บุคลากรสำคัญที่จะขับเคลื่อนงานด้านสาธารณสุขชุมชน คือเจ้าหน้าที่หน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านทั่วประเทศ(อสม.) โดยเฉพาะอสม.ซึ่งเป็นจิตอาสาที่เสียสละเวลาช่วยเหลือสังคม และทำงานด้วยใจอย่างแท้จริง ทำให้ชาวบ้านเข้าถึงการบริการสาธารณสุขชุมชนอย่างทั่วถึงเพื่อให้คนไทยมีสุขภาพดี”

นายอุดมศักดิ์ กล่าวอีกว่า “เอไอเอส จึงมุ่งมั่น และส่งเสริมให้เกิดการนำนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อสังคม “แอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์” ซึ่งเป็นเครือข่ายสังคมออนไลน์เฉพาะกลุ่มงานสาธารณสุข เข้าไปช่วยเพิ่มศักยภาพความรู้ ความสามารถของอสม. และสามารถนำไปประยุกต์ในการทำงานสาธารณสุข อันก่อให้เกิดการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย และเพื่อให้เกิดการใช้งาน แอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ อย่างกว้างขวาง”

“ซึ่งทางเอไอเอส ได้ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือดีอี จัดโครงการ “ประกวดการใช้งาน แอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์” เพื่อตอกย้ำความร่วมมือระหว่างภาครัฐ และเอกชนในการขับเคลื่อนประเทศไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งการจัดประกวดฯ ครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากกระทรวงดีอี กระทรวงสาธารณสุข  และสื่อมวลชนในการร่วมพิจารณาตัดสิน”

“ทั้งนี้มีหน่วยสุขภาพระดับปฐมภูมิ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.) และอสม. ที่ได้รับรางวัลทั้งหมดจำนวน 86 แห่งทั่วประเทศ แบ่งเป็นผู้รับรางวัลดีเด่นระดับประเทศ 10 รางวัล  รางวัลดีเด่นระดับจังหวัด 37 รางวัล และรางวัลชื่นชมในความมุ่งมั่นก้าวสู่อสม.4.0 จำนวน 39 รางวัล”

“โดยมี รพ.สต. และชมรมอสม.จากจังหวัดนครราชสีมา ผ่านคัดเลือกได้รับรางวัลจำนวน 6 แห่ง คือ 1.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขยาย   2.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพระ 3.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโตนด  รับรางวัลดีเด่นระดับประเทศ ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 100,000 บาท  4.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมะค่า 5.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศาลเจ้าพ่อ รับรางวัลดีเด่นระดับจังหวัด ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 40,000 บาท และ 6.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกระฉอด  รับรางวัลชื่นชมในความมุ่งมั่นก้าวสู่ อสม. 4.0 ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท”

“การจัดโครงการประกวดการใช้งานแอปฯ อสม.ออนไลน์ ถือเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งที่ AIS ต้องการเข้าไปช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทยด้านสาธารณสุขให้ทั่วถึงและเท่าเทียมกัน เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อระบบสุขภาพของประเทศอย่างยั่งยืน โดยเอไอเอสยังคงมุ่งมั่น และให้คำมั่นสัญญาในการเดินหน้าสร้างนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อสังคม และบริการใหม่ๆเข้าไปยกระดับงานสาธารณสุข และทุกภาคส่วนของประเทศต่อไป” นายอุดมศักดิ์ กล่าวทิ้งท้าย