ฮือฮาอีกแล้ว “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.)” เปิดตัวสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมใหม่ “เรืออัตโนมัติกำจัดลูกน้ำยุง” ต้นทุนลำละ 100,000 บาท กำจัดลูกน้ำยุงในแหล่งน้ำขังขนาดใหญ่สำเร็จ บังคับทิศทางระบบ GPS และรีโมทคอลโทรล รัศมีการทำลายลูกน้ำยุง 3 เมตร ตรงเป้ากำจัดลูกน้ำยุง ในคูน้ำ ลำคลอง ท่อระบายน้ำ ช่วยลดปริมาณผู้ป่วยจากโรคที่มียุงเป็นพาหะ 

เมื่อวันที่ 20 พ.ย.ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) เป็นประธานในการแถลงข่าวผลงานวิจัย “เรืออัตโนมัติกำจัดลูกน้ำยุง” ที่ห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร มทส. พร้อมนักวิจัย ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ เรืออากาศเอก ดร.กนต์ธร ชำนิประศาสน์ คณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย ทองโสภา หัวหน้าสถานวิจัย สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ และ อาจารย์ ดร.ชโลธร ธรรมแท้ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ และคณะ

รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดี มทส. เปิดเผยว่า “งานวิจัย “เรืออัตโนมัติกำจัดลูกน้ำยุง” เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของการแก้ไขปัญหาให้กับสังคม ด้วยการวิจัยคลื่นอัลตราโซนิค ในย่านความถี่ที่เหมาะสมกับการกำจัดลูกน้ำยุงได้สำเร็จ โดยไม่ส่งผลกระทบกับสัตว์น้ำชนิดอื่น ไม่ทำลายหรือสร้างมลพิษให้กับสิ่งแวดล้อม”

“ซึ่งได้มีการพัฒนาเครื่องมืออุปกรณ์ดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2553 กระทั่งประสบความสำเร็จดังกล่าว ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้น้อมเกล้าฯ  ถวายแด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา เพื่อทรงใช้ตามพระราชอัธยาศัยภายในวังสระปทุม ถือเป็นอีกผลงานวิจัยและนวัตกรรมหนึ่งที่นำความภาคภูมิใจมาสู่มหาวิทยาลัย”

ด้าน รองศาสตราจารย์ เรืออากาศเอก ดร.กนต์ธร ชำนิประศาสน์ คณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ กล่าวว่า “งานวิจัยดังกล่าว เป็นการพัฒนาต่อยอดขึ้นมาจากเครื่องกำจัดลูกน้ำยุงคลื่นอัลตราโซนิค ระบบ 1 หัวจ่าย ที่ประสบความสำเร็จจากงานวิจัยในปี 2553 ที่ทางมหาวิทยาลัยได้พัฒนาและนำไปมอบให้หน่วยงานต่างๆ ไปใช้งานกว่า 200 เครื่อง”

“ทั้งนี้ จากการนำไปใช้จริงพบว่า ยังมีพื้นที่ที่มีข้อจำกัดในการนำเครื่องมือแบบเดิมไปใช้งาน อาทิ แหล่งน้ำขังขนาดใหญ่และท่อระบายน้ำ จึงได้พัฒนางานวิจัยโดยสร้างเรืออัตโนมัติกำจัดลูกน้ำยุง โดยแยกการทำงานออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ การออกแบบวงจรคลื่นอัลตราโซนิคระบบ 4 หัวจ่าย และการออกแบบเรือให้มีสมรรถนะครอบคลุมและเหมาะสมในการใช้งานโดยได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ใช้ระยะเวลาในการออกแบบและสร้างชิ้นงาน 6 เดือน”

รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย ทองโสภา หัวหน้าสถานวิจัย สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ กล่าวเสริมว่า “สำหรับเครื่องกำจัดลูกน้ำยุงด้วยคลื่นอัลตราโซนิค (ULTRASONIC TRANSDUCER TO ELIMINATE MOSQUITO LARVAE)  ได้ถูกพัฒนามากจากอุปกรณ์ประเภททรานสดิวเซอร์ คือการสร้างคลื่นกลที่ความถี่ย่านอัลตราโซนิค ซึ่งได้จากการเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกล โดยอาศัยหลักการของวงจรกำเนิดความถี่ (Oscillator) ที่ความถี่ย่านอุลตราโซนิคขนาด 20 กิโลเฮิร์ทซ ร่วมกับวงจรแปลงผันกำลังงานไฟฟ้ากระแสสลับ (DC to DC Converter) เพื่อให้มีขนาดพิกัดความแรงของสัญญาณสูงขึ้น”

“ซึ่งเมื่อส่งสัญญาณผ่านไปยังอุปกรณ์ทรานสดิวเซอร์ที่เชื่อมต่อกับแท่นโลหะจะถูกแปรสัญญาณให้อยู่ในรูปคลื่นกลที่มีความถี่เดียวกัน และจะนำคลื่นดังกล่าวแพร่กระจายลงสู่บริเวณที่มีน้ำเป็นตัวกลางเมื่อพลังงานแพร่กระจายลงสู่น้ำจะไปทำลายวัฏจักรการเจริญเติบโตลูกน้ำยุงไม่ให้สามารถเจริญเติบโตเป็นยุงตัวเต็มวัยได้ โดยในครั้งนี้ได้ถูกออกแบบให้อยู่ในรูปของ “เรืออัตโนมัติกำจัดลูกน้ำยุง” เพื่อใช้กับแหล่งน้ำขังขนาดใหญ่ คูน้ำ ลำคลอง หรือ ท่อระบายน้ำ”

รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย กล่าวต่อว่า “โดยติดตั้งเครื่องกำจัดลูกน้ำยุงคลื่นอัลตราโซนิคจำนวน 4 ชุด เพื่อเพิ่มรัศมีการทำงานให้สามารถใช้งานได้กับแหล่งน้ำขังขนาดใหญ่โดยไม่ทำลายสิ่งมีชีวิตอื่น และระบบควบคุมเรือบริเวณกลางลำเรือ ใช้อุปกรณ์ในการควบคุมและแสดงผลชุด Flight Control โดยติดตั้งระบบ GPS เพื่อสามารถระบุตำแหน่งของอุปกรณ์ และใช้ในการเคลื่อนที่อัตโนมัติไปยังพิกัดที่ต้องการ สามารถบังคับและควบคุมได้ทั้งแบบบังคับเอง (manual) และระบบ data link ซึ่งเป็นชุดควบคุมแบบอัตโนมัติผ่านคอมพิวเตอร์”

“ซึ่งถือว่าเป็นการพัฒนาสมรรถนะของการกำจัดลูกน้ำยุงได้อย่างคลอบคลุม ทั้งนี้ เชื่อมั่นว่าอุปกรณ์ดังกล่าวจะสามารถสกัดกั้นการเจริญเติบโตและการแพร่กระจายของโรคที่เกิดจากยุงเป็นพาหะได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ ต้นทุนในการผลิตต่อลำประมาณ 100,000 บาท”