“จังหวัดนครราชสีมา” เตรียมจัดสร้างพระบูชาเพื่อเป็นที่ระลึกสมโภช “เมืองนครราชสีมา ครบรอบ 555 ปี” สุดมหามงคล “สมเด็จพระสังฆราชฯ” ประทานนาม “พระพุทธนครราชสีมาภิรักษ์” พระพุทธรูปปางนาคปรกทรงเครื่องต้นอย่างพระมหาจักรพรรดิ ประทับบนฐานสิงห์ จัดสร้างทั้ง “พระพุทธรูป, เหรียญรูปไข่ และเหรียญนาคปรกใบมะขาม” ส่วนองค์ใหญ่หน้าตัก 32 นิ้ว จะประดิษฐาน ณ อาคารศาลากลางจังหวัดฯหลังใหม่

นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า “จังหวัดนครราชสีมา โดยคณะกรรมการจัดงาน “สมโภช 555 ปี เมืองนครราชสีมา” มีมติให้จัดสร้างพระบูชาเพื่อเป็นที่ระลึก เป็น “พระพุทธรูป ปางนาคปรกทรงเครื่องต้นอย่างพระมหาจักรพรรดิ ประทับบนฐานสิงห์” ซึ่งออกแบบจากการศึกษาพุทธศิลป์ที่ปรากฏในจังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่ตั้งเมืองย้อนไปเมื่อ 555 ปี ก่อนสมัยอยุธยาตอนต้นถึงตอนปลาย”

“ซึ่งดำเนินการออกแบบ ปั้นต้นแบบ หล่อพระโดย “อาจารย์กิตติชัย ตรีรัตน์วิชชา” ศิลปินอิสระชาวนครราชสีมา และได้รับพระเมตตาจาก “สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก” โปรดประทานนามว่า “พระพุทธนครราชสีมาภิรักษ์” เพื่อเป็นที่สักการะบูชาแห่งพุทธศาสนิกชนสืบไป” 

“สำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดสร้าง เพื่อเป็นที่ระลึกจัดสร้างทั้ง พระพุทธรูป, เหรียญรูปไข่ และเหรียญนาคปรกใบมะขาม เนื่องในโอกาสเมืองนครราชสีมา ครบรอบ 555 ปี นำรายได้หลังหักคำใช้จ่ายไปจัดสร้างพระพุทธรูป ขนาดหน้าตัก 32 นิ้ว เพื่อประดิษฐาน ณ อาคารศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา (หลังใหม่)”

 

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ประสานงานเพื่อสาธารณะประโยชน์ และการกุศลจังหวัดนครราชสีมา โทร 044-259988, 044-257723 และที่ทำการปกครองจังหวัดนครราชสีมา โทร.044-242102, 044-244252, 044-242024