เริ่มแล้ว! “สภาอุตสาหกรรมโคราช” จัดใหญ่ AGRO FEX 2023 ที่ “เซ็นทรัลโคราช” ประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลฯ เปิดงาน เพื่อส่งเสริมให้นักอุตสาหกรรมในภาคอีสาน ได้ร่วมกันขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน หวังกระตุ้นเศรษฐกิจเงินสะพัด 3 วัน ทะลุกว่า 900 ล้านบาท 

นที่ 28 ตุลาคม 2566 เวลา 15.00 น. ณ Korat Hall ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลโคราช นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานในการเปิดงาน “Agro FEX 2022” มหกรรมแสดงสินค้า เทคโนโลยี และนวัตกรรม BCG เพื่อความเป็นกลางทางคาร์บอนของอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอุตสาหกรรมอาหาร จัดโดยสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับองค์กรภาครัฐและเอกชน เพื่อเพิ่มช่องทางให้ผู้ประกอบการได้แลกเปลี่ยนซื้อ-ขาย ซึ่งจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภายจังหวัดนครราชสีมา และกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

โดยภายในงานได้มีรวบรวมเครื่องจักรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และ สตาร์ทอัพ รุ่นใหม่ๆ เทคโนโลยีเกษตรและอาหารแปรรูป มาไว้ที่เดียวกัน ซึ่งก็จะตอบโจทย์ในเรื่องของการพัฒนาผู้ประกอบการ รวมทั้งสามารถนำไปต่อยอดในเชิงธุรกิจในยุคปัจจุบันได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ภายในงานมีกิจกรรมสำคัญ คือ การจัด Business Matching ผ่านสำนักงานทูตพาณิชย์ในต่างประเทศ, การแสดงผลงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.), BOI จัดบูทให้ความรู้เรื่องส่งเสริมการลงทุนตามนโยบาย BCG

รวมทั้งการจับคู่ธุรกิจ จัดนิทรรศการ, การบรรยายให้ความรู้เรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อม งานนิทรรศการ, Pitching ผู้ประกอบการ และ การแข่งขันประกวดโครงงาน นักเรียนมัธยมศึกษา โดยกำหนดการจัดงานในระหว่างวันที่ 27-29 ตุลาคม 2566 ณ ศูนย์การค้าเซนทรัล โคราช

นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวว่า “กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีวิสัยทัศน์ในการเป็นผู้นำและผลักดันการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย ด้วยการเพิ่มขีดความสามารถด้านดิจิทัล สร้างข้อได้เปรียบในการแข่งขันของไทย (Thailand Competitiveness) สู่การเป็นเศรษฐกิจดิจิทัล”

“ซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย หรือจุดมุ่งหมายในการจัดงานมหกรรมแสดงสินค้า เทคโนโลยี และนวัตกรรม BCG เพื่อความเป็นกลางทางคาร์บอนของอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอุตสาหกรรมอาหารในครั้งนี้ จังหวัดนครราชสีมา นับเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพและความพร้อมในหลายๆ ด้าน ถือเป็นศูนย์กลางความเจริญด้านต่างๆ ของภาคอีสาน”

“ซึ่งในอนาคตอันใกล้นี้ จะมีโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมต่างๆ อย่างครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็น มอเตอร์เวย์ รถไฟรางคู่ รถไฟความเร็วสูง หรือสายการบิน ซึ่งโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าวจะทำให้เมืองโคราชเติบโต และพัฒนาอย่างรวดเร็ว เกิดความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจมากยิ่งขึ้น และยังส่งเสริมให้นักอุตสาหกรรมในภาคอีสาน ได้ร่วมกันขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ Thailand 4.0 อย่างยั่งยืนอีกด้วย”

นางนิชาภา ยศวีร์ รองผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) กล่าวถึงการสนับสนุนการจัดงานว่า “ทีเส็บสนับสนุนงาน Agro FEX 2023 ภายใต้โครงการที่ชื่อว่า Empower Thailand Exhibition (EMTEX) โดยโครงการนี้มุ่งยกระดับงานแสดงสินค้าที่มีศักยภาพขึ้นระดับภูมิภาค หรือ Regional Best Show จากการทีเส็บได้ร่วมทำงานกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมาอย่างใกล้ชิด เราเห็นถึงศักยภาพของผู้ประกอบการไทยในอุตสาหกรรมด้านการเกษตร อุตสาหกรรมอาหาร ของภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีแนวโน้มเติบโต ให้สามารถแข่งขันได้ทั้งระดับในประเทศและต่างประเทศ”

“โดยงานแสดงสินค้า Agro FEX 2023  ทีเส็บสนับสนุนและร่วมยกระดับการจัดงานเป็นปีที่ 3 เป็นงานแสดงสินค้าที่มุ่งเน้นศักยภาพของกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมด้านการเกษตร เกษตรแปรรูปและอาหาร ที่เน้นการส่งเสริมเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว ตลอดห่วงโซ่อุปทาน หรือ BCG เน้นเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยของภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”

“โดยทีเส็บเข้ามามีบทบาทให้การสนับสนุนงบประมาณก่อให้เกิดการต่อยอดทางธุรกิจ Matching Program (การเจรจาจับคู่ทางการค้า)  ตั้งเป้ามูลค่าการซื้อขาย Business Matching ในงาน ไม่น้อยกว่า 900 ล้านบาท คาดผู้เข้าชมงานรวม 4 วัน มากกว่า 5,000 คน”

“ทีเส็บพร้อมให้การสนับสนุนการจัดงานแสดงสินค้าในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างเต็มที่ โดยใช้กิจกรรมส่งเสริมทางการตลาดเป็นตัวนำ และร่วมเป็นที่ปรึกษาร่วมวางกลยุทธ์การขยายตลาด ขยายกลุ่มผู้ซื้อที่เป็นเป้าหมายเพื่อสนับสนุนให้เกิดการเจรจาธุรกิจ (Business Matching) โดยเชื่อมโยงผู้ประกอบการกับกลุ่มผู้ซื้อเป้าหมาย (Target Buyer) ทั้งในประเทศและต่างประเทศ”

“และสร้างโอกาสทางการค้าให้กับผู้ประกอบการให้มากที่สุด เพื่อให้งานแสดงสินค้านี้เป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัยของภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือในอนาคต และกระตุ้นเศรษฐกิจกระจายรายได้ของจังหวัดนครราชสีมา รวมถึงภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว”

นางธิดารัตน์ รอดอนันต์  ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า “Agro FEX 2023” เป็นความร่วมมือของ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา บูรณาการร่วมกับหลายหน่วยงาน ในกิจกรรม แสดงนิทรรศการ 120 ราย การบรรยายให้ความรู้การการจับคู่ธุรกิจ ในและต่างประเทศ โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ได้มาจัด Business Matching ผ่านทูตพาณิชย์ในต่างประเทศ”

“โดยกิจกรรมที่น่าสนใจ เช่น การให้ความรู้ในการถอดบทเรียน การดำเนินกิจการบนพื้นฐาน ด้าน BCG อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเป็นแนวทางการทำธุรกิจ ให้กับภาคธุรกิจ และอุตสาหกรรม ที่สนใจในการดำเนินกิจการ พร้อมการรักษาสิ่งแวดล้อม / การสัมมนา “กลไก Carbon Credit และการขอรับรอง Carbon Credit เพื่อมุ่งสู่  Carbon Neutrality” โดย ผู้แทนองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) นิทรรศการจาก depa (ดีป้า) ที่ร่วมงานแสดงเทคโนโลยี เช่น Smart City การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ 7 ด้าน  /  1 ตำบล 1 ดิจิทัล ชุมชนโดรนใจ  / แอพลิเคชันฟ้าฝน วางแผนการเพาะปลูก และ Transform ตลาดสด ยุควิถีใหม่”

“นอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนที่ดีเสมอมาจาก สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ หรือ ทีเส็บ และ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลโคราช ที่เอื้อเฟื้อสถานที่ และการประชาสัมพันธ์ในช่องทางต่างๆ รวมทั้ง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) / บริษัท เบทาโกร จํากัด (มหาชน) / บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) / บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด / บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด / บริษัท วาวา แพค จำกัด และหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนอีกหลายหน่วยงาน ที่ร่วมสนับสนุนทำให้เกิดงานสำคัญและเป็นประโยชน์ต่อจังหวัดนครราชสีมา”