กลับมาปีนี้กระหึ่มอย่างยิ่งใหญ่! “สภาอุตสาหกรรมโคราช” เตรียมจัดงาน “AGRO FEX 2023” จัดแสดงสินค้าเกษตรแปรรูปและอาหาร รวบรวมเครื่องจักรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และ สตาร์ทอัพ รุ่นใหม่ๆ เทคโนโลยีเกษตรและอาหารแปรรูป มาไว้ที่เดียวกัน คาดเงินสะพัดกระตุ้นเศรษฐกิจโคราชไม่ต่ำกว่า 820 ล้านบาท เริ่มวันที่ 27–29 ตุลาคม 2566 ที่ “เซ็นทรัลโคราช”

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับจังหวัดนครราชสีมา, สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) (TCEB), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (จังหวัดนครราชสีมา และองค์กรภาครัฐและเอกชน จัดงานแสดงสินค้าเกษตรแปรรูปและอาหาร ที่เน้นการส่งเสริมเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว ตลอดห่วงโซ่อุปทาน (BCG model – Bio,Circular,Green Economy & Supply Chain) ตามนโยบายรัฐบาล ภายใต้ชื่องาน “Agro FEX 2023” ในระหว่างวันที่ 27 – 29 ตุลาคม 2566  ณ Korat Hall  ชั้น 4  ศูนย์การค้าเซ็นทรัลโคราช

เพื่อส่งเสริมให้นักอุตสาหกรรมในภาคอีสาน ได้ร่วมกันขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ Thailand 4.0 อย่างยั่งยืนทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม ด้วยการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร ลดการใช้ทรัพยากร และส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียน มุ่งแก้ไขปัญหามลพิษ เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยมีกิจกรรมหลักคือ งานแสดงสินค้า จับคู่ธุรกิจ และสัมมนาวิชาการให้ความรู้กับผู้เข้าชมงาน

นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า “จังหวัดนครราชสีมาเป็นจังหวัดใหญ่ เป็นศูนย์กลางความเจริญด้านต่างๆ ของภาคอีสาน ซึ่งอีกมานานจะมีโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมต่างๆ ครบถ้วนทุกด้านไม่ว่าจะเป็น มอเตอร์เวย์ รถไฟรางคู่ รถไฟความเร็วสูง และสายการบิน ซึ่งจะทำให้เมืองโคราชมีธุรกิจ เศรษฐกิจ การท่องเที่ยวที่เติบโต และพัฒนาอย่างรวดเร็ว ทำให้จังหวัดเกิดความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจมากยิ่งขึ้น”

“ซึ่งจากความพร้อมในทุกๆ ด้านนั้น ถือเป็นสิ่งที่ดี ที่ทางสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา จะจัดงาน “Agro FEX 2023” เทคโนโลยีเกษตรและอาหารแปรรูป รวมไปถึงเพื่อเพิ่มช่องทางให้ผู้ประกอบการได้แลกเปลี่ยนซื้อ-ขาย ซึ่งจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในจังหวัดนครราชสีมา และกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างได้อีกทางหนึ่ง ทั้งสองงานถือได้ว่า เป็นงานที่ค่อนข้างใหญ่ ที่รวบรวมเครื่องจักรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และ สตาร์ทอัพ รุ่นใหม่ๆ เทคโนโลยีเกษตรและอาหารแปรรูป มาไว้ที่เดียวกัน ซึ่งก็จะตอบโจทย์ในเรื่องของการพัฒนาผู้ประกอบการ รวมทั้งสามารถนำไปต่อยอดในเชิงธุรกิจในยุคปัจจุบันได้เป็นอย่างดี”

นางธิดารัตน์ รอดอนันต์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า “Agro FEX 2023 เป็นความร่วมมือของ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา บูรณาการร่วมกับหลายหน่วยงาน ในกิจกรรม แสดงนิทรรศการ การบรรยายให้ความรู้ การจับคู่ธุรกิจ การเซ็น MOU ซึ่งมีความร่วมมือ จากหลายฝ่าย เช่น จังหวัดนครราชสีมา สนับสนุนการจัดงานอันเป็นกิจกรรม Mice city, สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ หรือ TCEB”

“และกระทรวงพาณิชย์ ได้จัด Business Matching ผ่านสำนักงาน ทูตพาณิชย์ในตปท. , มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.), BOI ให้ความรู้ เรื่องส่งเสริมการลงทุนตามนโยบาย BCG รวมทั้งการจับคู่ธุรกิจ, ศูนย์การค้าเซ็นทรัลโคราช, สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา จัดการบรรยายให้ความรู้เรื่องการจัดการ สวล. งานนิทรรศการ และ คลินิกให้คำปรึกษา, เครือข่าย 12 องค์กรภาคเอกชน, และมีทีมโซล่าชุมชน มาจัดแสดงและการสาธิตใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ อีกด้วย”