“สำนักทะเบียนกลาง กระทรวงมหาดไทย” ออกประกาศ รายงานจำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ สิ้นปี 2565 ประเทศไทยมีจำนวนประชากรทั้งหมด 66.09 ล้านคน กรุงเทพฯ มากสุด 5.4 ล้านคน อันดับ 2 ประเทศ ยังเป็นโคราช และสมุทรสงครามน้อยสุด

วันที่ 23 มกราคม 2566 เว็บไซต์ “ราชกิจจานุเบกษา” ได้เผยแพร่ ประกาศสำนักทะเบียนกลาง เรื่องจำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ สิ้นปี 2565 ทั่วประเทศ รวม 77 จังหวัด แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆ ลงนามโดย นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้อำนวยการทะเบียนกลาง กระทรวงมหาดไทย

โดยทั่วประเทศ ไทยมีจำนวนประชากรรวมทั้งสิ้น 66,090,475 คน เป็นสัญชาติไทย 65,106,481 แยกเป็นชาย 31,755,032 คน หญิง 33,351,449 คน และไม่ได้เป็นสัญชาติไทยจำนวน 983,994 คน

และเมื่อแยกเป็นรายจังหวัดพบว่า พื้นที่ของจังหวัดกรุงเทพมหานคร (กทม.) มีประชากรมากที่สุดในประเทศ รวมจำนวน 5,494,932 คน ส่วนจังหวัดที่มีประชากรน้อยสุดตามหลักฐานการทะเบียนราษฎรได้แก่ จังหวัดสมุทรสงคราม มีจำนวนประชากรตามทะเบียนราษฎร 189,453 คน

ส่วนจังหวัดที่มีประชากรมากที่สุด 5 อันดับ คือ 1. กรุงเทพมหานคร มีประชากรทั้งหมด 5,494,936 คน 2. นครราชสีมา มีประชากรทั้งหมด 2,630,058 คน 3. อุบลราชธานี มีประชากรทั้งหมด 1,869,806 คน 4. เชียงใหม่ มีประชากรทั้งหมด 1,792,474 คน 5. ขอนแก่น มีประชากรทั้งหมด 1,784,641 คน

ส่วนจังหวัดที่มีประชากรน้อยที่สุด 5 อันดับ คือ 1. สมุทรสงคราม มีประชากรทั้งหมด 189,453 คน 2. ระนอง มีประชากรทั้งหมด 194,226 คน 3. สิงห์บุรี มีประชากรทั้งหมด 202,797 คน 4. ตราด มีประชากรทั้งหมด 227,808 คน 5. นครนายก มีประชากรทั้งหมด 260,406 คน

ทั้งนี้สำหรับ จ.นครราชสีมา ยังเป็นจังหวัดที่มีประชากรมากที่สุด รองจากกรุงเทพมหานคร โดยมีประชากรทั้งสิ้น 2,630,058 คน ชายสัญชาติไทย 1,287,281 คน และ หญิงสัญชาติไทย 1,337,858 คน / ชายไม่มีสัญชาติไทย 2,972 คน และ หญิงไม่มีสัญชาติไทย 1,947 คน