ทีมนักวิจัย “ม.ราชภัฏโคราช” MOU ภาคีเครือข่าย 14 หน่วยงานเดินเครื่องโครงการวิจัย “เงี่ยงนางดำ” พลิกโฉมงานหัตถกรรมอันทรงคุณค่าและมีชื่อเสียง อัตลักษณ์งดงามอำเภอสูงเนิน ฟื้นเศรษฐกิจท้องถิ่นด้วยหัตถศิลป์ผ้า “เงี่ยงนางดำ” ดีไซน์ร่วมสมัยสุดงดงาม

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2565 “มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา” ร่วมกับ “ภาคีเครือข่าย” จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการดำเนินงานการสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจและสังคมท้องถิ่น เศรษฐกิจฐานรากและชุมชนนวัตกรรม ตามโครงการ “การพัฒนาพื้นที่ด้วยองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัย”ภายใต้โครงการวิจัย “เงี่ยงนางดำ” การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้วยทุนทางวัฒนธรรมเมืองเก่าสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ณ ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช โดยมีนายสมเกียรติ วิริยะกุลนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธาน

สืบเนื่องจากหน่วยบริหารและจัดการด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ได้สนับสนุนให้มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ดำเนินการวิจัยเชิงพื้นที่ โดยใช้องค์ความรู้ในด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ร่วมกับศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นมาเป็นต้นทุน เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยในการเป็นที่พึ่งของท้องถิ่น

ผศ.ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา กล่าวว่า “การพัฒนาเชิงพื้นที่เป็นภารกิจสำคัญอีกอย่างหนึ่งของมหาวิทยาลัยนอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอน กิจกรรมนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาร่วมกัน มหาวิทยาลัยมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน ด้วยศักยภาพทางด้านวิชาการและคุณภาพของบุคลากร เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนท้องถิ่นในมิติทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนต่อไป”

ดร.ชุมพล ชะนะมา หัวหน้าโครงการวิจัยฯ กล่าวว่า “คณะผู้วิจัยได้เล็งเห็นศักยภาพของชุมชนสูงเนิน ที่มีความเข้มแข็งในวัฒนธรรมท้องถิ่น อุดมไปด้วยแหล่งโบราณคดีและแหล่งประวัติศาสตร์สำคัญหลายแหล่ง มีภาคีการพัฒนาที่ร่วมดำเนินการอย่างเป็นพลวัตร รวมถึงมีอัตลักษณ์ท้องถิ่นที่งดงาม สะท้อนอยู่ในงานหัตถกรรมอันทรงคุณค่าและมีชื่อเสียงอย่างมาก ในนาม “ผ้าเงี่ยงนางดำ” ซึ่งเป็นภูมิปัญญาของชาวสูงเนินที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นจนถึงปัจจุบัน”

“และเพื่อให้เกิดการพัฒนาโดยมหาวิทยาลัยขับเคลื่อนไปพร้อมกับท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม จึงได้มีการลงนามความร่วมมือในวันนี้ ร่วมกับภาคีพัฒนา 14 หน่วยงาน ได้แก่ อำเภอสูงเนิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สภาวัฒนธรรมอำเภอสูงเนิน เทศบาลตำบลสูงเนิน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน องค์การบริหารส่วนตำบลโคราช

องค์การบริหารส่วนตำบลเสมา โรงเรียนสูงเนิน โรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์ โรงเรียนอนุบาลอัจฉรา กลุ่มทอผ้าเทศบาลตำบลสูงเนิน ขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดนครราชสีมา และศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างการรับรู้ หนุนเสริมเพิ่มคุณค่าทุนทางวัฒนธรรมแบบบูรณาการ อันเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนและคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป”