ร่วมฉลองเทศกาล “วิสาขบูชาโลก” วันแห่งการประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากับงานบุญยิ่งใหญ่ สุขใจ..ใกล้ธรรม “วิสาขบูชา พุทธภูมิ ปฐมภูมิ” วันที่ 14-22 พ.ค.2565 ณ มณฑลพิธี ห้องเอ็มซีซี ฮอลล์ ชั้น 3 เดอะมอลล์โคราช

งานบุญยิ่งใหญ่ประจำปีซึ่งได้จัดต่อเนื่องมาอย่างยาวนาน เพื่อให้พุทธศาสนิกชนในจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดใกล้เคียง ได้สร้างทานบารมี สะสมบุญ เจริญสติ เจริญปัญญา โดยปี 2565 ได้จัดงานขึ้นภายใต้ชื่อว่า “วิสาขบูชา พุทธภูมิ ปฐมภูมิ” เพื่อร่วมฉลองเทศกาลวิสาขบูชาโลก และบอกเล่าเรื่องราวความสำคัญ จุดเริ่มต้นของ “วันวิสาขบูชา”

เมื่อวันที่ 14 พ.ค.2565 เวลา 09.00 น. “เดอะมอลล์โคราช” ร่วมกับ กองทัพภาคที่ 2, ตำรวจภูธรภาค 3, จังหวัดนครราชสีมา, องค์การบริการส่วนจังหวัดนครราชสีมา, เทศบาลนครนครราชสีมา, กระทรวงวัฒนธรรม, สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ 3 พระองค์ จากวัดดังในจังหวัดนครราชสีมา โดยจัดริ้วขบวนอัญเชิญจากหน้าอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี สู่ลานมอลล์พาร์คและนำประดิษฐานไว้ ณ บุษบกมณฑลพิธีห้องเอ็มซีซีฮอลล์ ชั้น 3 เดอะมอลล์โคราช เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้สักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว

โดยพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการได้รับเกียรติจาก พลตรีนรทิป โพยนอก เสนาธิการทัพภาคที่ 2 เป็นประธานในพิธี นายภูมิสิทธิ์ วังคีรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นายชินาพัฒน์ พิมพ์ศรีแก้ว ผู้จัดการทั่วไปปฏิบัติการ บริษัท เดอะมอลล์ราชสีมา จำกัด และพุทธศาสนิกชนในจังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วมงานภายใต้มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

ร่วมสักการะ พระบรมสารีริกธาตุ 3 พระองค์ จากวัดดังในจังหวัดนครราชสีมา วัดพระนารายณ์มหาราชวรวิหาร , วัดสุทธจินดาวรวิหาร และ วัดพายัพ (พระอารามหลวง) เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและเสริมความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและครอบครัว

ซึ่ง “วิสาขบูชา” ย่อมาจาก “วิสาขปุรณมีบูชา” หมายถึง การบูชาในวันเพ็ญเดือน 6 หรือเดือนวิสาขะ (ถ้าปีใดมีอธิกมาส คือ มีเดือนแปดสองหน ก็เลื่อนไปเป็นกลางเดือนเจ็ด) “วันวิสาขบูชา” เป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูติ คือเกิด ได้ตรัสรู้ คือสำเร็จ และปรินิพพาน คือ ดับ ซึ่งเกิดขึ้นในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ตรงกันทั้ง 3 คราว (แต่ต่างปีกัน)

“พุทธภูมิ” ตามความหมายในคัมภีร์ คือ การได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า เช่นคำที่พูดว่า “ปรารถนาพุทธภูมิ” หมายถึงปรารถนาที่จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ปัจจุบัน ในหมู่คนไทยเมื่อพูดว่า “พุทธภูมิ” จะหมายถึงประเทศอินเดีย อันเป็นดินแดนต้นกำเนิดพระพุทธศาสนา คือใช้คำว่า “ภูมิ” ในความหมายว่า ดินแดน และ “พุทธ” หมายถึง พระพุทธเจ้า หรือ พระพุทธศาสนา

“ปฐมภูมิ” จึงหมายถึง ดินแดนต้นกำเนิดพระพุทธศาสนา จึงก่อเกิดเป็นชื่อการจัดงาน “วิสาขบูชา พุทธภูมิ ปฐมภูมิ” ในปี 2565

ครั้งแรก! ในจังหวัดนครราชสีมา ชม นิทรรศการเสมือนจริง EMOTIONAL เล่าเรื่องราวปฐมภูมิแห่งวันวิสาขบูชา สู่การประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน แห่งองค์พระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยนิทรรศการจัดแสดงแบ่งเป็น 3 ห้องนิทรรศการ ดังนี้

1.ห้องประสูติ ภายในห้องนิทรรศการได้จำลองเหตุการณ์วันประสูติของพระพุทธเจ้า เล่าเรื่องราวครั้งเมื่อพระนางสิริมหามายา พระมเหสีของพระเจ้าสุทโธทนะ แห่งกรุงกบิลพัสดุ์ ทรงพระครรภ์แก่จวนจะประสูติ พระนางแปรพระราชฐานไปประทับ ณ กรุงเทวทหะ เพื่อประสูติในตระกูลของพระนางตามประเพณีนิยมในสมัยนั้น ขณะเสด็จแวะพักผ่อนพระอิริยาบถใต้ต้นสาละ ณ สวนลุมพินีวัน พระนางก็ได้ประสูติพระโอรส ณ ใต้ต้นสาละนั้น ซึ่งตรงกับวันเพ็ญเดือน 6 ก่อนพุทธศักราช 80 ปี ครั้นพระกุมารประสูติได้ 5 วัน ก็ได้รับการถวายพระนามว่า “สิทธัตถะ” แปลว่า “สมปรารถนา”

2.ห้องตรัสรู้ ภายในห้องนิทรรศการได้จำลองเหตุการณ์วันที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้อนุตตรสัมโพธิญาณ หลังจากออกผนวชได้ 6 ปี จนเมื่อพระชนมายุ 35 พรรษา เจ้าชายสิทธัตถะก็ทรงตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ณ ใต้ร่มไม้ศรีมหาโพธิ์ ฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา ตำบลอุรุเวลาเสนานิคม ในตอนเช้ามืดของวันพุธ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ปีระกา ก่อนพุทธศักราช 45 ปี

ปัจจุบันสถานที่ตรัสรู้แห่งนี้เรียกว่า พุทธคยา เป็นตำบลหนึ่งของเมืองคยา แห่งรัฐพิหารของอินเดีย สิ่งที่ตรัสรู้ คือ อริยสัจสี่ เป็นความจริงอันประเสริฐ 4 ประการของพระพุทธเจ้า ซึ่งพระพุทธเจ้าเสด็จไปที่ต้นมหาโพธิ์ และทรงเจริญสมาธิภาวนาจนจิตเป็นสมาธิได้ฌานที่ 4 แล้วบำเพ็ญภาวนาต่อไปจนได้ฌาน 3 คือ

ยามต้น : ทรงบรรลุ “ปุพเพนิวาสานุติญาณ ” คือ ทรงระลึกชาติในอดีตทั้งของตนเองและผู้อื่นได้

ยามสอง : ทรงบรรลุ “จุตูปปาตญาณ” คือ การรู้แจ้งการเกิดและดับของสรรพสัตว์ทั้งหลาย ด้วยการมีตาทิพย์สามารถเห็นการจุติและอุบัติของวิญญาณทั้งหลาย

ยามสาม หรือยามสุดท้าย : ทรงบรรลุ “อาสวักขญาณ” คือ รู้วิธีกำจัดกิเลสด้วย อริยสัจ 4 (ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค) ได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในคืนวันเพ็ญเดือน 6 ซึ่งขณะนั้นพระพุทธองค์มีพระชนมายุได้ 35 พรรษา

3.ห้องปรินิพพาน ภายในห้องนิทรรศการได้จำลองเหตุการณ์วันที่พระพุทธเจ้าเสด็จเข้าสู่ปรินิพพาน  เมื่อพระพุทธองค์ได้ตรัสรู้และแสดงธรรมเป็นเวลานานถึง 45 ปี จนมีพระชนมายุได้ 80 พรรษา ได้ประทับจำพรรษา ณ เวฬุคาม ใกล้เมืองเวสาลี แคว้นวัชชี ในระหว่างนั้นทรงประชวรอย่างหนัก ครั้นเมื่อถึงวันเพ็ญเดือน 6 พระพุทธองค์กับพระภิกษุสงฆ์ทั้งหลาย ก็ไปรับภัตตาหารบิณฑบาตที่บ้านนายจุนทะ ตามคำกราบทูลนิมนต์ พระองค์เสวยสุกรมัททวะที่นายจุนทะตั้งใจทำถวายก็เกิดอาพาธลง แต่ทรงอดกลั้นมุ่งเสด็จไปยังเมืองกุสินารา ประทับ ณ ป่าสาละ เพื่อเสด็จดับขันธ์ปรินิพพาน

เมื่อถึงยามสุดท้ายของคืนนั้น พระพุทธองค์ก็ทรงประทานปัจฉิมโอวาทว่า “ดูก่อนภิกษุทั้งหลายอันว่าสังขารทั้งหลายย่อมมีความเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดา ท่านทั้งหลายจงยังกิจทั้งปวงอันเป็นประโยชน์ของตนและประโยชน์ของผู้อื่นให้ บริบูรณ์ด้วยความไม่ประมาทเถิด” หลังจากนั้นก็เสด็จเข้าดับขันธ์ปรินิพพาน ในราตรีเพ็ญเดือน 6 นั้น  ซึ่งนิทรรศการ “วิสาขบูชา พุทธภูมิ ปฐมภูมิ” ได้จัดแสดงเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้เรียนรู้ ถึงบทปฐมภูมิแห่งวันวิสาขบูชา

อิ่มบุญกับกิจกรรมบุญมหากุศล อาทิ ตักบาตรพระประจำวันเกิด , ถวายผ้าอังสะ, ถวายเทียนลอยน้ำ, ถวายผ้าป่าลอยฟ้า, สอยดาวมหากุศล พร้อมนั่งสมาธิ วิปัสสนาใต้ต้นศรีมหาโพธิ์จำลอง

ฟังธรรมบรรยาย โดยพระธรรมวิทยากร จากวัดในจ.นครราชสีมา เวลา 14.00 น. วันที่ 15 พ.ค.2565 ได้รับเมตตาโดย พระครูอรัญธรรมภาณี วัดป่าโกรกสะเดา, วันที่ 16 พ.ค.2565 ได้รับเมตตาโดย พระครูศรีปริยัติวิสุทธิ์ วัดด่านใน, วันที่ 18 พ.ค.2565 ได้รับเมตตาโดย พระสีหราชสมาจารมุนี วัดพระนารายณ์มหาราช วรวิหาร

วันที่ 19 พ.ค.2565 ได้รับเมตตาโดย พระศรีธรรมวงศาจารย์ วัดป่าศรัทธารวม, วันที่ 20 พ.ค.2565 ได้รับเมตตาโดย พระมหาพงษ์เชฏฐ์ ธีรวํโส วัดพายัพ พระอารามหลวง, วันที่ 21 พ.ค.2565 พระอาจารย์แสนปราชญ์ ปัญญาคโม วัดป่ากรรมฐานบ้านโนนสะอาด

และวันที่ 15 พ.ค. 2565 “วันวิสาขบูชา” เชิญชวนผู้ร่วมงานใส่ชุดไทยสไบเฉียงเพื่ออนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในวันวิสาขบูชา ในเวลา 09.30 น. พร้อมฟังบรรยายธรรม โดย “พระครูอรัญธรรมภาณี” วัดป่าโกรกสะเดา จ.นครราชสีมา เวลา 14.00 น. และร่วมเวียนเทียนสักการะบรมสารีริกธาตุ 3 พระองค์ เนื่องในวันวิสาขบูชาเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป

วันที่ 17 พ.ค. 2565 เวลา 14.00 น. พิธีพุทธาภิเษกจากพระเกจิอาจารย์ดังในจ.นครราชสีมา “กำไลมงคลและท้าวเวสสุวรรณ” เพื่อความเป็นสิริมงคล ณ มณฑลพิธี วาไรตี้ฮอลล์ ชั้น 3

วันที่ 22 พ.ค.2565 เวลา 16.00 น. ร่วมปฏิบัติบูชาเนื่องใน “วันอัฏฐมีบูชา” ซึ่งเป็นวันคล้ายวันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อน้อมรำลึกถึงองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าหลังเสด็จดับขันธปรินิพพาน

และขอเชิญพุทธศานิกชนร่วมพิธี อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ 3 พระองค์ กลับยังวัดพระนารายณ์มหาราชวรวิหาร , วัดสุทธจินดาวรวิหาร และ วัดพายัพ (พระอารามหลวง)

ทุกปัจจัยบุญภายในงานจะนำถวาย ณ วัดพระนารายณ์มหาราชวรวิหาร , วัดสุทธจินดาวรวิหาร และ วัดพายัพ (พระอารามหลวง) เพื่อเป็นพุทธบูชาดำรงพระพุทธศาสนาสืบไป