“ม.ราชภัฏโคราช” ยกระดับการเรียนการสอน เปิดตัวคณะพยาบาลศาสตร์ สร้างบัณฑิตคุณภาพให้เป็นบุคคลกรทางการแพทย์ ตอบโจทย์ความต้องการด้านสุขภาพของคนในท้องถิ่น โชว์ห้องปฏิบัติการแพทย์ครบครันและทันสมัย เป็นศูนย์ฝึกทักษะทางการพยาบาลเสมือนจริง พร้อมเปิดรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2565 จำนวน 72 คน การันตีจบพยาบาลที่นี่ไม่ตกงานแน่นอน

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2565 ที่ศูนย์ฝึกทักษะการพยาบาลเสมือนจริง อาคาร 31 ชั้น 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ผศ.ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดี พร้อมด้วย ผศ.ดร.สุรีย์ ธรรมิกบวร รักษาราชการแทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมแถลงข่าวรับสมัครนักศึกษาใหม่ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และแนะนำการจัดการเรียนการสอน โดยมี ผศ.ดร.อานรรต ใจสำราญ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย กิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ ผศ.ดร.ณัฐกิตติ์ อินทร์สวรรค์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและพันธกิจสัมพันธ์ คณาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมแถลงข่าว

โดยกิจกรรมในงานนำเสนอการจัดการเรียนการสอน แสดงศักยภาพของ อาจารย์ – บุคลากร ประจำคณะ พร้อมโชว์ห้องปฏิบัติการทางการพยาบาลที่ครบครันทันสมัย เป็นศูนย์ฝึกทักษะทางการพยาบาลเสมือนจริงเพื่อให้สอดรับกับการจัดการเรียนการสอนในยุคปัจจุบัน ที่มีความทันสมัยในด้านเทคโนโลยี และป้องกันการติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019

ซึ่งแบ่งกลุ่มห้องปฏิบัติการเป็น 3 กลุ่มดังนี้ กลุ่มที่ 1 ห้องปฏิบัติการพยาบาลครอบคลุมครบทั้ง 5 สาขาวิชา ได้แก่ ห้องปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ห้องปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น ห้องปฏิบัติการผดุงครรภ์ ห้องการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช และห้องการพยาบาลอนามัยชุมชน รวมทั้งห้องปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน 1 ห้อง และห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน 1 ห้อง

กลุ่มที่ 2 ห้องปฏิบัติการพยาบาลเสมือนจริง จำนวน 3 ห้อง ห้องปฏิบัติการพยาบาลในแต่ละห้อง จัดไว้เพื่อสำหรับไว้เป็นพื้นที่ให้นักศึกษาได้ฝึกการคิดวิเคราะห์และปฏิบัติการพยาบาล ตามสถานการณ์จำลอง มีหอผู้ป่วยจำลอง มีอุปกรณ์การศึกษาครอบคลุมทุกสาขาการพยาบาล ได้แก่ หุ่นฝึกทักษะการพยาบาลพื้นฐาน หุ่นฝึกทักษะการฟื้นคืนชีพเด็กและผู้ใหญ่ และอุปกรณ์การฝึกทักษะพื้นฐานทางการพยาบาล ห้องสาธิตและห้องฝึกปฏิบัติการพยาบาล ครอบคลุมการพยาบาลพื้นฐานและการพยาบาลในสาขาหลัก

สำหรับ “คณะพยาบาลศาสตร์บัณฑิต” มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มีความมุ่งมั่นที่จะจัดการศึกษาเพื่อผลิตพยาบาลวิชาชีพที่ยังได้รับความสนใจจากนักศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวนมากสำเร็จไปปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนชุมชนท้องถิ่นและสังคมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาจึงได้จัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์และเตรียมความพร้อมในการเปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เพื่อผลิตพยาบาลวิชาชีพในการให้บริการดูแลรักษาพยาบาลส่งเสริมและป้องกันโรคแก่บุคคลครอบครัวและชุมชนท้องถิ่นทั้งหน่วยงานสถานพยาบาลต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน

รวมถึงหน่วยงานด้านสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นการช่วยเหลือแก้ปัญหาการขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพในชุมชนโรงพยาบาลต่างๆทั้งในระดับจังหวัดและระดับประเทศตามนโยบายของรัฐบาล โดยหลักสูตรได้รับการรับรองจากสภาการพยาบาลแล้วในวันที่ 17 มกราคม 2565 พาการพยาบาลได้ตรวจเยี่ยมและมีมติให้การรับรองคณะพยาบาลศาสตร์แล้วในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 ขณะนี้คณะพยาบาลศาสตร์บัณฑิตมีความพร้อมเปิดรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2565 จำนวน 72 คน โดยเปิดรับในระบบ TCAS รอบโควต้าที่เปิดโอกาสให้ทุกคนได้เข้าศึกษา

นอกจากนี้มีการมอบสิทธิพิเศษให้กับผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม 90 คนแรก ฟรี ค่าสมัครเรียน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และระบบออนไลน์ ทางการถ่ายทอดสดที่ Facebook Fanpage : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ คณะพยาบาลศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยกำหนดการรับสมัคร ในระหว่างวันที่ 11 มีนาคม – 10 เมษายน 2565

หรือสมัครเรียนออนไลน์พร้อมทั้งชำระเงินค่าสมัครระหว่างวันที่ 11 มีนาคม – 11 เมษายน 2565 ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส ทุกสาขา หรือที่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ทุกสาขา (ไม่สามารถชำระผ่านแอพพลิเคชั่นธนาคารได้) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ ในวันที่ 22 เมษายน 2565 (ประกาศผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัย หลังเวลา 18.00 น.) สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 27 เมษายน 2565

และประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2565 (ประกาศผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัย หลังเวลา 18.00 น.) พร้อมทั้งยืนยันสิทธิ์ ในวันที่ 4-5 พฤษภาคม 2565 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 31 ชั้น 2 หมายเลขโทร.0-4400-9009 ต่อ 3120, 3121

ผศ.ดร.อดิศร เนาวนนท์ กล่าวว่า “คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา รับสมัครนักศึกษาเพียง 72 คน ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของสภาพยาบาล ซึ่งคิดสัดส่วนจากจำนวนอาจารย์ 1 คนต่อนักศึกษา 8 คน หากรวมคณะบดีด้วย จะรับนักศึกษาได้ 88 คน แต่มหาวิทยาลัยฯ ขอไปเพียง 72 อัตรา โดยหลักสูตรนี้จะเรียน 4 ปี ปีการศึกษาละ 2 เทอม”

“ซึ่งบทบาทของมหาวิทยาลัยราชภัฏ นอกจากจะผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ยังมีบทบาทในด้านการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งที่ผ่านมารากฐานของมหาวิทยาลัยฯ เริ่มมากจากการผลิตครู จากนั้นมีการผลัดเปลี่ยนเรื่อยมา กระทั่งปัจจุบันมีรากฐานสำคัญในการผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพื่อตอบโจทย์ภาวะมีงานทำ และพยาบาลที่นี่ไม่ตกงานแน่นอน เพราะการเรียนจบพยาบาล ไม่ใช่จบไปแล้วต้องเป็นข้าราชการเท่านั้น แต่สามารถทำงานในโรงพยาบาลเอกชนก็ได้” ผศ.ดร.อดิศร กล่าว