“มทร.อีสาน” ครองที่ 1 มหาวิทยาลัยราชมงคล จากทั้ง 9 แห่ง ติดต่อกัน 4 สมัย อยู่อันดับที่ 25 ของประเทศและอยู่ในอันดับที่ 2,992 ของโลก จากการจัดอันดับโดย Webometrics กลุ่มวิจัยของสภาวิจัยแห่งชาติ ประเทศสเปน การจัดอันดับ “เว็บไซต์มหาวิทยาลัย” มีมหาวิทยาลัยทั่วโลกเข้าร่วมการจัดอับดับทั้งสิ้น 11,987 แห่ง และยังเป็นช่องทางให้กับนักศึกษาที่สนใจเข้าศึกษาต่อกับ “มทร.อีสาน” ระดับอุดมศึกษาหรือในระดับที่สูงขึ้น

รองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (มทร.อีสาน) เปิดเผยว่า “มทร.อีสาน คว้าอันดับ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จากการจัดอันดับของ Webometrics Ranking of World Universities ซึ่งจัดทำโดย Cybermetrics Lab หรือ Internet Lab ซึ่งเป็นกลุ่มวิจัยของสภาวิจัยแห่งชาติ ประเทศสเปน โดยมีการประกาศผลการจัดอันดับเว็บไซต์มหาวิทยาลัย ผ่านทาง www.webometrics.info ซึ่งมีมหาวิทยาลัยทั่วโลกเข้าร่วมการจัดอับดับทั้งสิ้น 11,987 แห่ง”

“สำหรับการจัดอันดับของ Webometrics Ranking of World Universities มีการประกาศผลการจัดอันดับเป็นประจำทุกปี ปีละ 2 ครั้ง ในเดือนมกราคม และเดือนกรกฎาคม ซึ่งจากการประกาศผลรอบล่าสุดเดือนมกราคม 2565 มทร.อีสาน ได้รับการจัดอันดับเว็บไซต์มหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพเป็นอันดับ 1 ของ 9 มทร. ติดต่อกันถึง 4 ครั้ง”

“โดยผลการจัดอันดับในประเทศอยู่ที่ 25 และได้อันดับ 2,992 ของโลก ซึ่งเมื่อเทียบกับอันดับในแต่ละครั้งที่ผ่านมานั้น มทร.อีสาน ถือว่ารักษาคุณภาพมหาวิทยาลัยไว้ได้ในระดับที่ดีมาก โดยเดือนกรกฎาคม 2564 มทร.อีสาน ได้รับการจัดอันดับที่ 25 ของประเทศ และอยู่ในอันดับที่ 2,990 ของโลก เดือนมกราคม 2564 อยู่อันดับที่ 25 ของประเทศ และอยู่ในอันดับที่ 3,179 ของโลก และเดือนกรกฎาคม 2563 อยู่อันดับที่ 25 ของประเทศ และอยู่ในอันดับที่ 2,939 ของโลก”

รศ.ดร.โฆษิต กล่าวต่อว่า “นอกจากนี้ผลการจัดอันดับในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชมงคล ทั้ง 9 แห่งพบว่า อันดับ 1 “มทร.อีสาน” อยู่อันดับที่ 25 ของประเทศและอยู่ในอันดับที่ 2,992 ของโลก, อันดับ 2 “มทร.ธัญบุรี” อันดับที่ 35 ของประเทศและอยู่ในอันดับที่ 4,515 ของโลก, อันดับ 3 “มทร.พระนคร” อันดับที่ 42 ของประเทศและอยู่ในอันดับที่ 5,327 ของโลก, อันดับ 4 “มทร.ล้านนา” อันดับที่ 46 ของประเทศและอยู่ในอันดับที่ 5,494 ของโลก”

“ส่วนอันดับ 5 “มทร.รัตนโกสินทร์” อันดับที่ 47 ของประเทศและอยู่ในอันดับที่ 5,733 ของโลก, อันดับ 6 “มทร.ศรีวิชัย” อันดับที่ 49 ของประเทศและอยู่ในอันดับที่ 5,832 ของโลก, อันดับ 7 “มทร.ตะวันออก” อันดับที่ 50 ของประเทศและอยู่ในอันดับที่ 5,898 ของโลก, อันดับ 8 “มทร.กรุงเทพ” อันดับที่ 54 ของประเทศและอยู่ในอันดับที่ 6,099 ของโลก, อันดับ 9 “มทร.สุวรรณภูมิ” อันดับที่ 59 ของประเทศ และอยู่ในอันดับที่ 6,256 ของโลก”

รศ.ดร.โฆษิต กล่าวอีกว่า “โดยการจัดอันดับมหาวิทยาลัยของ Webometrics Ranking of World Universities นั้น จะช่วยบ่งบอกถึงความสามารถในการเป็น “มหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์ (E-university)” ของมหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง ซึ่งใช้ข้อมูลจากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยในการวัดประเมินผล โดยวัดจากปริมาณเนื้อหาที่สร้างขึ้นทุกรูปแบบ รวมถึงการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการบนเว็บไซต์ การปรากฏตัวบนอินเตอร์เน็ต และจำนวนลิงก์ที่มีการเชื่อมโยงจากเว็บไซต์ภายนอกทั่วโลกมายังเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย”

“ทั้งนี้การที่ มทร.อีสาน สามารถครองแชมป์อันดับ 1 ม.ราชมงคลได้ถึง 4 สมัยนั้น เกิดจากการร่วมมือร่วมใจกันของอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ทั้งด้านการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ RMUTI LMS การสร้างระบบสืบค้นฐานข้อมูลทางวิชาการของมหาวิทยาลัย ซึ่งได้รวมรวมผลงานวิจัย วารสารวิจัย ผลงานบริการวิชาการ รวมถึงการนำข้อมูล ข่าวสารต่างๆ เข้าไปอยู่บนเว็บไซต์ www.rmuti.ac.th อันทำให้เว็บไซต์ของ มทร.อีสาน”

“และกลายเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลทางวิชาการที่ยิ่งใหญ่สอดรับกับความเป็นมหาวิทยาลัยแห่งดิจิทัล ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมที่มีคุณภาพ ซึ่งเชื่ออย่างยิ่งว่าจะเป็นช่องทางให้กับผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อกับ มทร.อีสาน สามารถตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาหรือในระดับที่สูงขึ้นได้เป็นอย่างดี” รศ.ดร.โฆษิต กล่าวทิ้งท้าย