“ม.ราชภัฏนครราชสีมา” จับมือ “ชมรมท่องเที่ยววังน้ำเขียว” จัดตั้ง “ธนาคารกิ่งพันธุ์” เตรียมสร้างแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรยั่งยืน ผลักดันให้อำเภอวังน้ำเขียว เป็น “เมืองผลไม้ เมืองธนาคารกิ่งพันธุ์” และให้เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงเกษตร เริ่มต้นใช้กิ่งพันธุ์ “ฝรั่งหงเปาสือ” ที่สวนเกษตรเพื่อการแบ่งปันอย่างยั่งยืน “บ้านวังน้ำเขียวลอดจ์”

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2564 ที่สวนเกษตรเพื่อการแบ่งปันอย่างยั่งยืน (บ้านวังน้ำเขียวลอดจ์) บ้านคลองสอง ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา มีการลงนามความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา กับ ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอวังน้ำเขียว โดย ดร.ยุทธกร ฤทธิ์ไธสง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นายพงษ์เทพ มาลาชาสิงห์ ประธานชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอวังน้ำเขียว

ซึ่ง ผศ.ดร.จุฑาทิพย์ สุทธิเทพ ประธานกรรมการตำบลวังหมี อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และคณะเป็นเจ้าของโครงการ ได้รับเกียรติจากนายสุพจน์ แสนมี นายอำเภอวังน้ำเขียว, รศ.ดร.เอกรัตน์ เอกศาสตร์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, นายณัฐนาท สันทัดพร้อม รักษาการเกษตรอำเภอวังน้ำเขียว ร่วมเป็นสักขีพยาน จัดตั้ง “ศูนย์เรียนรู้ธุรกิจเกษตร หรือธนาคารกิ่งพันธุ์” เพื่อให้ความรู้เกษตรกรและชุมชนในการทำสวนผลไม้ในเชิงท่องเที่ยว ให้ความรู้ตั้งแต่การปลูก การดูแล การขาย การตลาดแบบครบวงจร เพื่อให้เกิดรายได้อย่างยั่งยืนและพึ่งพาตนเองได้

โดยมี น้าอ้วน คุณณัฏฐวุฒิ กลางอรัญ บ้านเกษตรพอเพียง เป็นวิทยากร สอนการทาบกิ่งพันธุ์ฝรั่งหงเปาสือ มีเกษตรกร นักเรียน และตัวแทนชุมชนให้ความสนใจเข้าร่วม 60 คน โดยจะคัดเลือกผู้ที่พร้อมรับกิ่งพันธุ์ฝรั่งหงเปาสือฟรี และเมื่อดูแลจนโตก็จะมีการขยายกิ่งพันธุ์ ส่งมอบให้กับรุ่นต่อๆไป

ดร.ยุทธกร ฤทธิ์ไธสง รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา กล่าวว่า “สำหรับโครงการนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ให้เกิดการจ้างงานประชาชนทั่วไป บัณฑิตจบใหม่ และนักศึกษา ให้มีงานทำและฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาตามปัญหาและความต้องการของชุมชน”

“ซึ่งได้แก่ การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ การยกระดับสินค้า OTOP การยกระดับการท่องเที่ยวและการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อมการเพิ่มรายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน ตลอดจนการจัดทำข้อมูลขนาดใหญ่ของชุมชน เพื่อเป็นข้อมูลการแก้ไขปัญหาความยากจนของชุมชน และทางมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จะแสวงหาความร่วมมือจัดโครงการดีๆแบบนี้ให้สมกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยฯที่ว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเพื่อชุมชน” ดร.ยุทธกร กล่าว

นายพงษ์เทพ มาลาชาสิงห์ ประธานชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอวังน้ำเขียว และเจ้าของสวนเกษตรเพื่อการแบ่งปันอย่างยั่งยืน (บ้านวังน้ำเขียวลอดจ์) เปิดเผยว่า “โครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ธุรกิจเกษตร หรือธนาคารกิ่งพันธุ์ เป็นโครงการที่ดีให้ความรู้ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ คือตั้งแต่แนวคิดการทำสวน การปลูก การดูแล และการตลาด”

“ซึ่งวันนี้เริ่มต้นเราใช้กิ่งพันธุ์ฝรั่งหงเปาสือ ซึ่งเป็นผลไม้ที่มีรสชาติหวาน อมเปรี้ยว กรอบอร่อย มีคุณค่าทางโภชนาการสูง ที่สำคัญเป็นที่ต้องการอย่างมาก ในอนาคตคาดว่าจะเป็นผลไม้ทางเศรษฐกิจอีกตัวหนึ่งของอำเภอวังน้ำเขียว เป็นโมเดลในการทำเบื้องต้น”

“โดยทางมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาและชมรมฯได้จัดอบรมไปแล้ว 4 ครั้ง ตนเองได้เล็งเห็นถึงความสำคัญจึงให้ใช้สวนของตนเองฟรีในการทำโครงการนี้ พร้อมจะผลักดันให้อำเภอวังน้ำเขียว เป็นเมืองผลไม้ เมืองธนาคารกิ่งพันธุ์ และที่สำคัญจะให้เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงเกษตร ให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวแล้วมีความรู้ไปด้วย เป็นการสร้างมูลค่าควบคู่ไปกับคุณค่าอย่างยั่งยืน

สำหรับโครงการนี้ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม