มทส.จัดงานนิทรรศการ “ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา” ครั้งที่ 21 ประจำปี 2560 ภายใต้แนวคิด “เลือกเส้นทาง สร้างอนาคต บนถนนสายอุดมศึกษา” ระหว่างวันที่ 24 – 25 สิงหาคม 2560 มีสถาบันการศึกษาต่างๆจากทั่วประเทศ ร่วมจัดนิทรรศการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับอุดมศึกษา

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560 ณ อาคารสุรพัฒน์ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้จัดโครงการ “ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา” ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สันติ แม้นศิริ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล มทส. เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.กองพัน อารีรักษ์ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีด้านบริหารสารสนเทศและวิจัยสถาบัน คณาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนในจังหวัดนครราชสีมาและใกล้เคียงร่วมงานคับคั่ง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้รับเกียรติจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ให้เป็นเจ้าภาพจัดงานนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษามาอย่างต่อเนื่อง มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาต่างๆ ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ตลอดจนคณาจารย์และผู้ปกครองในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ได้รับทราบข้อมูลทางการศึกษา ตลอดจนข่าวสารที่เป็นประโยชน์เพื่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อ โดยเฉพาะในเขตพื้นที่บริการของ มทส. ที่เรียกว่า “นครชัยบุรินทร์” ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ โดยในปีนี้ มีนักเรียนและผู้สนใจตอบรับเข้าร่วมชมงานกว่า 15,000 คน

สำหรับภายในงานนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา มทส. ได้จัดให้มีกิจกรรมหลากหลาย อาทิ การจัดแสดงนิทรรศการประชาสัมพันธ์หลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาจากทั่วประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา จำนวนกว่า 80 แห่ง การตอบปัญหาด้านไอที “บันไดสู่นักพัฒนาซอฟต์แวร์มืออาชีพ”

และยังมีการแสดงจาก มทส. และสถาบันอุดมศึกษาที่เข้าร่วมจัดงาน กิจกรรมเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย (Campus Tour) นำนักเรียนเข้าชมหน่วยงานสำคัญของ มทส. ได้แก่ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา สถานกีฬาและสุขภาพ ฟาร์มมหาวิทยาลัย และอุทยานการเรียนรู้สิรินธร สัมผัสกับบรรยากาศการเรียนการสอนและความเป็นอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์ของนักเรียนสู่การเรียนระดับอุดมศึกษาในอนาคต