พร้อมเปิดแล้ววันนี้ 24 ส.ค.ชาวโคราชได้เฮ “เซ็นทรัลพลาซาโคราช”ใจใหญ่เปิดพื้นที่ฟรีเนรมิต “ศูนย์ราชการสะดวก จังหวัดนครราชสีมา หรือ GECC KORAT” มาที่เดียวครบกว่า “อำเภอยิ้ม” สะดวกที่สุดเพื่อชาวโคราช เปิดให้บริการทุกวันไม่มีวันหยุด 4 โมงเช้าถึง 6 โมงเย็น เปิดวันแรกชาวโคราชแห่มาใช้บริการแน่นตั้งแต่ห้างเปิด

ข่าวดีสำหรับชาวโคราชที่ต้องติดต่องานราชการต่างๆ เตรียมพบกับ “ศูนย์ราชการสะดวก จังหวัดนครราชสีมา” หรือ “Government Easy Contact Center : GECC” อำนวยความสะดวกประชาชน ติดต่อราชการ บริการครบสะดวกที่เดียว เปิดทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 10.00-18.00 น.พร้อมเปิดวันที่ 24 สิงหาคม 2561 นี้ บริเวณโซน FASHIONPLUS ชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา

สำหรับ “ศูนย์ราชการสะดวก” จะให้บริการประชาชนชาวโคราช อาทิ  “สภ.เมืองจังหวัดนครราชสีมา” รับแจ้งความเอกสารหาย, “สำนักงานจัดหางาน จังหวัดนครราชสีมา” รับสมัครงานในประเทศ/ต่างประเทศ ทดสอบความถนัดทางอาชีพ ทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน, “สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา” ให้บริการงานประกันสังคม และรับขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน มาตรา 140,  “สำนักงานขนส่งจังหวัดฯ” ชำระภาษีรถยนต์ รถจักรยานยนตร์, “TOT” ยื่นขอใช้บริการ และรับชำระค่าโทรศัพท์,อินเตอร์เนต , “การประปาส่วนภูมิภาค” ขอใช้น้ำ,ชำระค่าน้ำประปา, “งานบริการบัตรประชาชน และงานทะเบียนราษฎร” งานบริการบัตรประจำตัวประชาชน และงานทะเบียนราษฎร

“ศูนย์ราชการสะดวก หรือ GECC” เป็นหน่วยงานที่ให้บริการประชาชนมุ่งเน้นการอำนวยความสะดวกโดยมีมาตรฐานระบบงานเชื่อมโยงการทำงานร่วมกัน ส่งมอบบริการด้วยใจเพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วและเข้าถึงง่าย โดยทำหน้าที่ให้คำแนะนำและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนให้เกิดการบริการที่มีประสิทธิภาพและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนที่เดินทางมาติดต่อราชการกับหน่วยงานของรัฐ

สำหรับความหมายของศูนย์ราชการสะดวก คือต้องอำนวยความสะดวกให้กับราชการ ให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว เอาใจใส่กับผู้มารับบริการ จึงถือฤกษ์ดีวันในวันข้าราชการพลเรือน 1 เมษายน 2559 ในการเปิดตัวสัญลักษณ์ ศูนย์ราชการสะดวก ที่จะเป็นการกำหนดมาตรฐานการทำงานของหน่วยงานในการให้บริการ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่รัฐทำงานร่วมกับประชาชน ตามแนวทางประชารัฐของนายกรัฐมนตรี

โดยข้าราชการต้องทำงานให้เป็นไปตามความต้องการของผู้ที่มารับบริการ คือประชาชนในฐานะเจ้าของภาษีอากรของประเทศ ต้องดูแลเอาใจใส่ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีน้ำใจ และประพฤติตนโดยสุจริต เพราะที่ผ่านมาที่มีการสำรวจประชาชนที่มีการพูดถึงข้าราชการว่าเก๊กท่า แต่เมื่อเปิดสะดวกแล้วและจงใช้คำว่า GECC แต่เป็นการเก๊กที่ดีให้ประชาชนสะดวก ได้รับความเป็นธรรม อย่างไรก็ตามแต่จะมีการประเมินผลการทำงานของราชการว่าเป็นไปตามแนวทางหรือไม่