ใหญ่จริงเห็นมีตะลึง..งานวันมันสำปะหลังโคราช 2561 (Korat Tapioca Fair 2018) โชว์หัวมันสำปะหลังยักษ์พันธุ์ “ซีเอ็มอาร์ 89” หนัก 144 กก. คว้ารางวัลชนะเลิศประกวดมันสำปะหลัง

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 ที่วิทยาลัยเกษตร และเทคโนโลยีนครราชสีมา อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา นายจรัสชัย โชคเรืองสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดงานวันมันสำปะหลังโคราช 2561 (Korat Tapioca Fair 2018) ซึ่งจัดขึ้นตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 โดยมีผู้ประกอบการโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังเข้าร่วมงานจำนวนมาก โดยงานในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ ให้กับเกษตรกร เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการเกษตรทั้งระบบ

โดยภายในงานมีการจัดแสดงความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีด้านการผลิตมันสำปะหลังของหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน การสาธิตเครื่องจักรกลการเกษตร และการประกวดมันสำปะหลังประเภทหัวใหญ่ ซึ่งการประกวดมันสำปะหลังประเภทหัวใหญ่ ใช้หลักเกณฑ์วัดน้ำหนักของหัวมัวสำปะหลัง ต่อ 1 ต้น ให้ได้หัวมันสำปะหลังน้ำหนักมากที่สุด

ซึ่งผลการประกวดมันสำปะหลังหัวใหญ่ที่สุดปรากฏว่า หัวมันสำปะหลังพันธุ์ซีเอ็มอาร์ 89 อายุ 2 ปี 2 เดือน ของนายณรงค์ สุวรรณดี เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังชาวตำบลรังกาใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ได้รางวัลชนะเลิศ ชั่งน้ำหนักหัวมันสำปะหลังได้หนักถึง 144 กิโลกรัม

สำหรับจังหวัดนครราชสีมา ถือเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังมากที่สุดในประเทศไทย มีพื้นที่เพาะปลูกมากกว่า 1,900,000 ไร่ มีผลผลิตมันสำปะหลังออกสู่ท้องตลาดมากกว่า 7ล้านตันต่อปี ซึ่งในปัจจุบันราคารับซื้อผลผลิตมันสำปะหลังถือว่ามีราคาที่สูง โดยราคารับซื้อหัวมันสำปะหลังสดอยู่ที่กิโลกรัมละกว่า 3 บาท