ผลงานเพื่อสาธารณะอย่างแท้จริง “นางสาวแคทรียา นานอก” ศิษย์เก่ามทส. จัดทำแผนที่บอกทางอินโฟกราฟิกเส้นทางเดินรถสองแถวในโคราชแบบถาวรเพื่อติดตั้ง ณ สถานีขนส่งบขส.1 และ บขส.2 ทั้ง 2 แห่ง ได้ไอเดียจากอ.เมืองโคราชยังไม่มีป้ายบอกทางเส้นทางบริการรถสองแถวอย่างเป็นทางการและครบถ้วน เผยหาข้อมูลแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้ใช้งานจริงผ่านโซเชียลมีเดีย ร่วมกับสำนักงานขนส่งฯ และผู้ประกอบการรถสองแถวโคราช

เมื่อวันที่ 23 มิ.ย. 2560 อ. ดร.กัณทิมา ศิริจีระชัย รองอธิการบดีฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์กับองค์กรชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) เป็นประธานในการมอบแผนที่อินโฟกราฟิกรถสองแถวในจังหวัดนครราชสีมา หรือแผนที่สองแถวโคราชและแผ่นพับประชาสัมพันธ์ ให้กับสำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา เพื่อติดตั้ง ณ สถานีขนส่งแห่งที่ 1 และ 2 (บขส.1 บขส.2) พร้อมด้วย อ.ดร. สารัมภ์ บุญมี รองผู้อำนวยการเทคโนธานี ฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์ และคณะร่วมกิจกรรม โดยมี นายสุพล วัชรวงษ์ไพบูลย์ หัวหน้าฝ่ายใบอนุญาตขับรถ สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา นายสหพล กาญจนวนิช รองนายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา และ นายประสันติ ขาวปลอด นายสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดนครราชสีมาแห่ง 2 เป็นผู้แทนในการรับมอบ

สำหรับแผนที่อินโฟกราฟิกรถสองแถวในจังหวัดนครราชสีมา สองแถวโคราชเป็นผลงานของ นางสาวแคทรียา นานอก ศิษย์เก่า มทส. ที่ได้จัดทำขึ้นในขณะกำลังศึกษาในชั้นปีที่ 4 เพื่อจัดแสดงในงาน It Showcase 2016 Innocreative IT งานแสดงนวัตกรรมของสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม ประจำปี 2559 และได้รับความสนใจจากประชาชนในจังหวัดนครราชสีมาเป็นจำนวนมาก

ดังนั้น ส่วนประชาสัมพันธ์ มทส. จึงได้ประสานงานจัดของบประมาณจากโครงการจัดตั้งส่วนพันธกิจสัมพันธ์กับองค์กรชุมชน เทคโนธานี มทส. ในการจัดทำแผนที่บอกทางรถเส้นทางเดินรถสองแถวในจังหวัดนครราชสีมาแบบถาวรเพื่อติดตั้ง ณ สถานีขนส่งทั้งสองแห่งในจังหวัดนครราชสีมา เพื่ออำนวยความสะดวกกับประชาชนและนักท่องเที่ยวในการเดินทาง

ด้านนางสาวแคทรียา นานอก เปิดเผยที่มาของการจัดทำแผนที่อินโฟกราฟิก สองแถว โคราชว่า เนื่องจากนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ของสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จะต้องทำผลงานเพื่อจัดแสดงในงาน It Showcase 2016 Innocreative IT ตนจึงทำการหาข้อมูลและพบว่าจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นประตูสู่ภาคอีสานและเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญอีกจังหวัดหนึ่ง ยังไม่มีป้ายบอกทางเส้นทางบริการรถสองแถวอย่างเป็นทางการและครบถ้วน

 

สำหรับการทำแผนที่ดังกล่าวนอกจากจะได้ใช้ความรู้ความสามารถจากการศึกษาในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์แล้ว ยังสามารถเป็นประโยชน์ต่อประชาชนทั่วไปและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติอีกด้วย จึงได้ตัดสินใจจัดทำผลงานดังกล่าว ซึ่งเป็นการดำเนินงานภายใต้หลักการพันธกิจสัมพันธ์กับชุมชน โดยใช้หลักการร่วมคิดร่วมทำแบบหุ้นส่วน (Partnership) และหลักการใช้ความรู้และเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน (Scholarship) โดยการออกแบบโครงงานเกิดขึ้นจากความต้องการของประชาชนผู้ใช้รถสองแถวในจังหวัดนครราชสีมา

ตนได้มีการประสานงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้ใช้งานจริงผ่านโซเชียลมีเดีย ร่วมวางแผนกับสำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา และผู้ที่ดูแลการให้บริการรถสองแถว ทั้งนี้ รู้สึกดีใจมากที่มหาวิทยาลัยได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ของแผนที่ดังกล่าว และได้นำมาจัดทำป้ายบอกเส้นทางแบบถาวร โดยได้ถูกติดตั้ง ณ สถานีขนส่งในจังหวัดนครราชสีมาทั้งสองแห่ง พร้อมนี้ยังยินดีที่จะให้ต้นแบบแผนที่ดังกล่าวแก่ผู้สนใจที่จะนำข้อมูลดังกล่าวไปพัฒนารูปแบบเพื่อสร้างประโยชน์ให้แก่สาธารณชน ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อข้อมูลได้ที่ โครงการจัดตั้งส่วนพันธกิจสัมพันธ์กับองค์กรชุมชน เทคโนธานี มทส. โทรศัพท์ 0-4422-4840 ในเวลาทำการนางสาวแคทรียา กล่าวทิ้งท้าย