“สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” ทรงห่วงใยสุขภาพอนามัยของราษฎร โดยเฉพาะผู้สูงอายุ เด็ก และผู้ยากไร้ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ได้รับผลกระทบจากอากาศหนาว ในโอกาสนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรี เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานไปมอบแก่ราษฎร 6 อำเภอ ที่ได้รับผลกระทบจากอากาศหนาวในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันนี้ 8 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. “สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานจำนวน 1,000 ผืน ไปมอบแก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากภัยหนาวในพื้นที่อำเภอขามทะเลสอ และอำเภอโนนไทย ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา

เสร็จแล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศ จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานจำนวน 1,000 ผืน ไปมอบแก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากภัยหนาวในพื้นที่อำเภอจักราช และอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา เพื่อช่วยบรรเทาความหนาว และเป็นขวัญกำลังใจ

ในตอนบ่าย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานจำนวน 1,000 ผืน ไปมอบแก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากภัยหนาวในพื้นที่อำเภอครบุรี และอำเภอโชคชัย ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

ในโอกาสนี้ องคมนตรี ได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปกล่าวให้กับราษฎรที่ได้รับผลกระทบให้ได้รับทราบ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอาหารเลี้ยงแก่ราษฎรที่เดินทางไปรับผ้าห่มกันหนาวพระราชทานในครั้งนี้ด้วย สร้างความปลื้มปีติ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ราษฎรอย่างหาที่สุดมิได้