ยิ่งใหญ่นักเรียนโรงเรียนบัวใหญ่ 59 คน บรรพชาสามเณร เพื่อเฉลิมพระเกียรติ “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9″ เนื่องในวโรกาสครบรอบ 86 พรรษา “วันแม่แห่งชาติ 2561″ ที่วัดป่าประชาธรรมนิคมวัดสายธรรมยุติ

วันที่ 11 สิงหาคม 2561 ที่โรงเรียนวัดประชานิมิต อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561 โดยจัดโครงการบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ เนื่องในวโรกาสครบรอบ 86 พรรษา ที่วัดป่าประชาธรรมนิคม โดยมีพระครูสุนทรธรรมนุยุต (ประเสริฐ) เจ้าคณะอำเภอบัวใหญ่บัวลาย ฝ่ายธรรมยุตินิกาย เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายประพัทธพงศ์ พราหมณี นายอำเภอบัวใหญ่ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

สำหรับกิจกรรมบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ นี้มีเด็กนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาสนใจเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 59 คน ใช้ระยะเวลาในการบวชทั้งสิ้น วัน และเนื่องด้วยวัดป่าประชาธรรมนิคมนั้นเป็นวัดป่าสายธรรมยุติเน้นการปฏิบัติตามหลักคำสอนของพุทธศาสนาอย่างเคร่งครัด จึงทำให้เด็กนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการสามารถเรียนรู้และซึมซับหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาได้อย่างเต็มที่ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและกล่อมเกลาความประพฤติเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ตลอดจนเป็นแนวทางการปฏิบัติเพื่ออยู่ร่วมกันกับผู้อื่นในสังคม

ซึ่งผู้บวชจะได้ร่วมกันตั้งจิตถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ เนื่องในวโรกาสครบรอบ 86 พรรษา วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2561 อีกด้วย

สำหรับผู้ใดที่ได้บวชเพื่อพ่อแม่ ผู้ปกครองก็จะได้รับบุญกุศลนั้นด้วย ดังคำบาลีที่ว่า “สาธุโข ปัพพัชชา การบวชประเสริฐยิ่งนัก” และเป็นการตอบแทนบุญคุณบุพการีที่ได้เลี้ยงดูมาด้วยความยากลำบาก เป็นการปลูกฝังให้เยาวชนมีจิตสำนึกในความเป็นชาวพุทธ รู้จักรักและกตัญญูรู้คุณผู้ให้กำเนิด เพื่อให้ธรรมะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้ห่างไกลยาเสพติดและอบายมุขต่างๆ ด้วย