โคราชจัดพิธีอัญเชิญ “เงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน” ให้แก่หมู่บ้านเกษตรสมบูรณ์ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านและชุมชน ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ” ในรัชกาลที่ 9

วันนี้ ส.ค.61 ที่ศาลาประชาคมบ้านเกษตรสมบูรณ์ หมู่ที่ 9  ต.มาบตะโกเอน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา นายวิจิตร กิจวิรัตน์ นายอำเภอครบุรี เป็นประธานประกอบพิธีอัญเชิญเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ให้แก่หมู่บ้านเกษตรสมบูรณ์ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านและชุมชน โดยได้รับเงินขวัญทุนพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินมาเป็นทุนตั้งต้นจำนวน 8,000 บาท และหลังจากนี้จะมีการดำเนินการต่างๆเพื่อจัดหาเงินทุนสมทุนมาร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆตามพระราชปณิธานของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9  ต่อไป ซึ่งชาวบ้านทุกคนต่างปลาบปลื้มและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

ทั้งนี้กองทุนแม่ของแผ่นดิน เกิดจากความห่วงใยต่อพสกนิกรของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9  ได้ทรงพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ ผ่านเลขาธิการสำนักงานป้องกันและปรามปรามยาเสพติด เพื่อให้นำไปใช้ประโยชน์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านและชุมชน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจต่อกลุ่มมวลชนและพลังแผ่นดินที่อาสาต่อสู้กับภัยยาเสพติด เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของหมู่บ้าน ชุมชนเพื่อพัฒนาและเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืนตามรอยพระยุคลบาท

อีกทั้งเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับหมู่บ้านและชุมชน มุ่งหวังให้กองทุนแม่ของแผ่นดินสามารถเป็นศูนย์รวมจิตใจ เอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน เป็นแบบอย่างให้กับพื้นที่อื่น ๆ ซึ่งจะส่งผลให้สามารถควบคุมปัญหายาเสพติด นำกลุ่มพลังมวลชนต่าง ๆ ร่วมพัฒนาในด้านต่าง ๆ มุ่งเน้นให้พสกนิกร มีอาชีพ สร้างรายได้ ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง ฟื้นฟูวัฒนธรรมสร้างภูมิปัญญาท้องถิ่น ปกป้องรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการพึ่งพาตนเอง เพื่อขจัดปัญหายาเสพติด บนพื้นฐานของการให้อภัยทางสังคม ความรู้รักสามัคคี ความสมานฉันท์ของคนในหมู่บ้านและชุมชน.