ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านเตย อำเภอพิมาย เริ่มสร้างสะพานไม้ไผ่กลางทุ่งนา เพื่อให้นักท่องเที่ยวเดินชมวิถีชีวิตชาวนา เตรียมต่อยอดเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของโคราช

เมื่อวันที่ สิงหาคม 2561 ภายในศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านเตยหมู่ที่ 3 ตำบลกระเบื้องใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา นายสำเริง ฟุ้งพิมาย กรรมการศูนย์การเรียนรู้บ้านเตย ได้เปิดเผยว่า “ทางกรรมการศูนย์การเรียนรู้บ้านเตย และชาวบ้าน ได้เตรียมสร้างสะพานไม้ไผ่ไว้กลางทุ่งนา มีความยาวประมาณ 200 เมตร กว้าง 1 เมตร เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของชุมชน”

“หลังจากศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านเตย ได้เปิดให้ประชาชน และนักท่องเที่ยว ได้เข้ามาเที่ยวชม ศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของในหลวงรัชกาลที่ 9 เที่ยวชมวิถีชีวิตชาวนา โดยในแต่ละวันจะมีประชาชน และนักศึกษาเข้ามาเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านเตยเป็นจำนวนมาก”

“ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยว ได้ซึมซับความเป็นชาวนา จึงได้เตรียมสร้างสะพานไม้ไผ่ไว้กลางทุ่งนา เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยว สามารถเดินชมความสวยงามของนาข้าวในทุ่งนา เป็นจุดชมวิถีชีวิตของชาวนา และเตรียมพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของบ้านเตย อำเภอพิมาย ต่อไป”