“สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร” ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง “รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ” ให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป ตามประกาศของสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ เกิดเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2498 จังหวัดนครสวรรค์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์) จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก (นิวเคลียร์ฟิสิกส์) จาก Kent State University ประเทศสหรัฐอเมริกา  ปริญญาบัตรจากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตร วปอ. รุ่นที่ 47

- sponsor -

เริ่มการทำงานเมื่อปี พ.ศ. 2520 ในตำแหน่งอาจารย์ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  พ.ศ. 2536 บรรจุในตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ และผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  พ.ศ. 2545 ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการวิจัยเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2551-2553

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยซินโครตรอน (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2551 รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2555-2559 ก้าวขึ้นดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ด้านผลงานทางวิชาการ มีบทความวิชาการ บทความวิจัย ตีพิมพ์วารสารต่างประเทศ จำนวน 30 เรื่อง บทความรายงานการประชุมวิชาการต่างประเทศ จำนวน 23 เรื่อง  บทความรายงานการประชุมวิชาการในประเทศ จำนวน 21 เรื่อง บทความวิชาการบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร จำนวน 12 เรื่อง เป็นต้น

รองศาสตราจารย์ ดร. วีระพงษ์ แพสุวรรณ เป็นผู้มีผลงานโดดเด่นเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและต่างประเทศ เป็นผู้มุ่งมั่น ผลักดันแนวคิดใหม่ๆ ในการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เป็นเสาหลักด้านเศรษฐกิจของประเทศ แนวคิดการผลิตกำลังคนด้วยระบบ Talent Mobility คือ ให้ทุนการศึกษาของกระทรวงในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก เพื่อให้บุคลากรดังกล่าวทำงานในภาคการผลิต

มีนโยบายเปิดประตูเพื่อให้นักวิชาการ นักวิจัย และนักวิทยาศาสตร์มาร่วมพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศโดยส่งเสริมให้มีนวัตกรรม มีการค้นคว้าและการวิจัย เพื่อเป็นฐานในการสร้างอุตสาหกรรมต่างๆ ให้กับประเทศ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งด้วยตนเอง

นอกจากนี้ รองศาสตราจารย์ ดร. วีระพงษ์ แพสุวรรณ ยังยึดหลักในการบริหารทั้งหลักประสิทธิภาพ ประสิทธิผล การบริหารการเงินที่สมดุล การพัฒนาองค์กรและการเรียนรู้ โดยมีความมุ่งมั่นจะนำพามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ก้าวขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอันดับหนึ่งของประเทศ และอยู่ใน 200 อันดับแรกของเอเชีย (QS ASIA) และเป็นมหาวิทยาลัยที่สร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ (Excellence Academic Institution in STI and Society Accountability)

ด้วยยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ (Academic Excellence) การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย (Research University) การสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคมด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  และนวัตกรรม (Society and Commercial-STI Impact ) การสร้างความผูกพันกับวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (North-Eastern Culture Engagement) และการบริหารงานที่นำสมัย เป็นธรรม และสร้างระบบนิเวศน์แห่งคุณภาพ (Smart Management, Good Governance and Quality Ecosystem)