3 องค์กร “โรงพยาบาลริม ลิฟวิ่ง ร่วมกับ บริษัท เอไอยู เอ็ดดูเคชั่นกรุ๊ป และวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม” เซ็น MOU สานต่อความร่วมมือ หลักสูตรปวส.สาขาการดูแลผู้สูงอายุ วอศ.มหาสารคาม เรียนในโรงพยาบาลแห่งแรกในไทย การันตีมีงานรองรับ 100% ในประเทศญี่ปุ่น

โรงพยาบาลริม ลิฟวิ่ง ร่วมกับ บริษัท เอไอยู เอ็ดดูเคชั่นกรุ๊ป และวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (Memorandum of Understanding ; MOU) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาคหกรรม สาขาการดูแลผู้สูงอายุ ระบบทวิภาคี ณ ห้องประชุมริมวิภา โรงพยาบาลริม ลิฟวิ่ง จ.นครราชสีมา

หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุในระดับ ปวส. เป็นหลักสูตรที่ผ่านมาตรฐานของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการเมื่อหลายปีที่ผ่านมา แต่ยังขาดการส่งเสริม สนับสนุนด้านการเรียนการสอน อาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญ และสถานที่สำหรับฝึกปฏิบัติงานให้นักศึกษา

ซึ่งการสร้างความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลริม ลิฟวิ่ง และวิทยาลัย ฯ จะช่วยให้หลักสูตรนี้สามารถผลิตนักศึกษาที่ตรงตามความต้องการของยุทธศาสตร์ชาติ และในอนาคต หากทางวิทยาลัย ฯ ซึ่งเป็นสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 มีอาจารย์ บุคลากรที่พร้อมมากกว่านี้ อาจสามารถสร้างแนวทางหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุในระดับปริญญาตรีได้ ซึ่งจะช่วยยกระดับวิชาชีพ และตอบโจทย์สังคมผู้สูงอายุในอนาคตมากขึ้น”

นางทิพย์วรรณ อู่ทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม กล่าวว่า “บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ ยังเป็นครั้งแรกในประเทศไทย ที่มีการสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา และสถานประกอบการในสาขาวิชาการดูแลผู้สูงอายุ โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก นายแพทย์สิน ลิ่วศิริรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลริม ลิฟวิ่ง จ.นครราชสีมา ให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติงานกับผู้สูงอายุในโรงพยาบาล โดยมีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ อาทิ ผศ.สุปรียา บุญยเกตุ อดีตอาจารย์พยาบาลในโรงพยาบาลศิริราช เป็นผู้ดูแลหลักสูตร อาจารย์อรพรรณ พงษ์ภักดี พยาบาลวิชาชีพที่ช่วยสอนทักษะปฏิบัติ”

“นอกจากนี้ หลักสูตรปวส.การดูแลผู้สูงอายุของที่นี่ยังมีความพิเศษไม่เหมือนใคร ซึ่งเป็นการสอนในระบบญี่ปุ่น เพื่อให้นักศึกษาที่จบหลักสูตร สามารถไปฝึกประสบการณ์งานดูแลผู้สูงอายุ ณ ประเทศญี่ปุ่นเป็นระยะเวลา 3-5 โดยมีอาจารย์มิโดริ ฮิกาชิยามะ อาจารย์ที่มีประสบการณ์ทำงานในโรงพยาบาล และอาจารย์ของเอไอยูที่จะเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาทั้งด้านภาษา วัฒนธรรม และแนวคิดการทำงาน”

“เมื่อปลายปี 2561 ที่ผ่านมา วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับโรงพยาบาลริม ลิฟวิ่ง และมีนักศึกษาในหลักสูตรปวส.การดูแลผู้สูงอายุรุ่นแรก ซึ่งขณะนี้ ใกล้จะจบหลักสูตรและกำลังจะไปฝึกงานดูแลผู้สูงอายุที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นลำดับต่อไป ความสำเร็จนี้ทำให้เกิดนักศึกษาหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุรุ่นที่สองเพิ่มขึ้น และคาดว่าจะได้รับผลตอบรับมากยิ่งขึ้น” นางทิพย์วรรณ กล่าว